Annons

Annons

Annons

Gislaved landsbygd nordväst

Här är planerna för nya området

På torsdag väntas politikerna i stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att en detaljplan på Hedenstorp ska gå ut på samråd. Tanken är inte att området ska utvecklas till ett nytt handelsområde med dagligvaruhandel, däremot ser tjänstemännen att viss sällanköpshandel i form av skymmande varor och byggvaror vara möjlig.

Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Hedenstorp har utvecklats för verksamheter sedan 1990, då området norr om riksväg 40 reglerades i en detaljplan som just nu gäller. Ytterligare områden vid flygfältet söder om riksväg 40 är till stor del utbyggda.

Området som politikerna nu planerar att utveckla anses ligga bra till för transporter från riksväg 40, riksväg 47, E4 och Jönköping flygplats. Området bedöms ha möjlighet att växa med en typ av verksamhet som har måttliga tomtytekrav.

Skapas nya vägar

Tjänstemännen bedömer att transporter till området inte stör några bostadsområden och eftersom det ändå är nära till bostäder i västra Jönköping blir arbets- och besöksresor relativt korta. En del av området har dock markerats som ett område där det inte får förekomma några störande verksamheter.

Annons

Annons

För att området ska kunna nås med transporter finns det möjlighet att göra två nya tillfartsvägar. Det handlar om en väg i norr från Åsenvägen och en ny vägport under riksväg 47 för anslutning från riksväg 40, där huvuddelen av den tunga transporten förväntas ansluta området. Hela området är cirka 85 hektar stort och avgränsas av vägarna 47, Åsenvägen, riksväg 40 och gränsar mot Vattenledningsparken.

Skapar nya byggrätter

Syftet med den nya detaljplanen är att Hedenstorp ska fortsätta att utvecklas som ett nav för verksamheter och industri. Målet är att det ska skapas nya byggrätter för verksamheter, det ska bli trafiksäkert i området och det ska skapas en parkering till Vattenledningsområdet för rekreation och friluftsliv.

Sammanlagt skapas byggrätter för cirka 400 000 kvadratmeter byggnadsarena för verksamheter. Det innebär dock att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk till annat ändamål, men bedöms i övrigt inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Vidare vill kommunen att det ska vara en god stads- och landskapsbild och att Jönköpings stadsbild ska stärkas kring och vid verksamheterna. Man vill uppmärksamma landskapsbilden från kringliggande vägar med fokus på riksväg 40.

Jordbruk kan försvinna

En utveckling av området bedöms bedöms bidra till mer aktivitet i området, högre utnyttjande av infrastrukturen, att resurserna används mer effektivt, att det blir tryggare med mer rörelse i området och att fler kan utnyttja platsen.

I området finns i dag endast få byggnader som antingen är eller har varit kopplade till jordbruket och en del byggnader är bostäder som inte är kopplade till jordbruket. Det finns i dag jordbruk och hästhållning i området, men detta bedöms upphöra om politikerna går vidare med planerna.

Om allt går enligt planerna vinner den nya detaljplanen laga kraft i april 2019.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan