Allmänna villkor

Allmänt

Genom att du tecknar en prenumeration för en tjänst och/eller produkt, likväl en löpande prenumeration och/eller ett tillfälligt erbjudande för någon av de tjänster-, produkter och/eller varumärken som tillhör Hall Media AB och därmed betalar och tar emot tjänsterna och/eller produkterna accepterar du Hall Media vid var tid gällande allmänna och särskilda villkor för desamma. Med särskilda villkor avses vilkoren som är knutna till varje produkt, exempelvis totalprenumeration, helgprenumeration, etc. I och med att du accepterar de allmänna och särskilda villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och Hall Media.

I de fall du köper tjänst och/eller en produkt via AppStore ingår du ett avtal med detta företag och vi hänvisar dig i dessa fall till AppStores villkor för köp.

För att kunna teckna en prenumeration måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration på en tjänst eller produkt intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på våra respektive tjänster och produkters hemsidor.

Avtalstid
Beroende på vilket betalningssätt och/eller erbjudande du har valt samt val av prenumerationsform kommer avtalstiden att variera.

Betalning via pappersfaktura, kreditkort eller Autogiro

Tillsvidareprenumeration
Tillsvidareprenumeration innebär att du har tillgång till våra tjänster och/eller produkter, och avtalet därmed är giltigt, tills dess att du säger upp din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Tidsbestämd prenumeration
Tidsbestämd prenumeration innebär att du har tillgång till våra tjänster och/eller produkter under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du Kundcenter.

För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela Kundcenter senast 30 dagar före den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut, om prenumerationen inte är kortare än 30 dagar. Förlängs inte prenumerationen eller byter du till tillsvidareprenumeration upphör avtalet vid den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut.

Betalning med kort eller via mobiltelefon
Har du valt att teckna en löpande prenumeration med kortbetalning eller betalning via mobiltelefon är avtalstiden 30 dagar (nedan kallad ”avtalsperioden”) med början den dag du genomför köpet om inget annat angetts i samband med prenumerationen. Du har tillgång till våra tjänster och/eller produkter under avtalsperioden. Så länge du inte säger upp din prenumeration förnyas avtalsperioden automatiskt vid utgången av varje avtalsperiod.

Uppsägning
Vill du säga upp din prenumeration kontaktar du oss via Kundcenter. Utöver vad som framgår av dessa allmänna villkor har Hall Media alltid en rätt att säga upp avtalet när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

Betalning via pappersfaktura, kreditkort eller autogiro
När Hall Media tar emot meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din prenumeration upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform. Om du vill avsluta din prenumeration i förtid, innan din tidsbestämda prenumeration eller den tid du betalat prenumerationen för har gått ut, meddelar du Kundcenter. Priset per tjänst och/eller produkt är lägre ju längre prenumerationstid du har. Vid förtida uppsägning ska det – i normala fall högre – pris per tjänst och/eller produkt som gäller för den tid som du faktiskt har prenumererat på tjänsten och/eller produkten gälla. För det fall den förskottsbetalning du gjort inte täcker det högre pris per tidning, kommer Hall Media att fakturera dig för den överskjutande summan och skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

Betalning med kort
När Hall Media tar emot meddelande om uppsägning via e-post eller telefon till Kundcenter upphör avtalet vid utgången av den avtalsperiod som du har betalat för. Någon återbetalning sker alltså inte vid uppsägning.

Priser
Information om priser för Hall Medias tjänster och prenumerationserbjudanden finns på våra respektive tjänster och produkters hemsidor. Alla priser som anges på vår hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. För ytterligare information kontakta Kundcenter.

Betalning via pappersfaktura, kreditkort eller autogiro
Faktura kommer att skickas till dig inom 14 dagar efter att du beställt en prenumeration. Vi tar ut en fakturaavgift om för närvarande 25 kronor inkl. moms. Du kan alltid välja att betala genom autogiro (endast för privatpersoner) utan fakturaavgift. Betalning via pappersfaktura och autogiro sker i förskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.

Betalning med kort
Betalning för prenumeration sker för en period om 30 dagar i taget genom kortbetalning. Alla betalningar sker i förskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.

Vi använder oss av PayEx, Klarna och Dibs för säkra betalningar. Mer information finns på www.payex.se, www.klarna.com, www.dibs.se. De uppgifter som du lämnar på vår hemsida om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till de nämnda betalningstjänsterna. De har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning.

Vid tecknande av en månadsvis löpande prenumeration kommer ditt kort att debiteras avgiften för 30 dagar. Om prenumeration inte sagts upp enligt vad som står att läsa under rubriken Uppsägning kommer ditt kort att därefter debiteras var 30:e dag utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta. Om vi justerar våra priser kommer du att få meddelande om det.

Bekräftelse på genomfört köp
Efter att du har gjort beställningen samt betalat enligt ovan kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via Mitt Konto (se nedan). I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta Kundcenter.

Mitt Konto
Som prenumerant har du möjlighet att skapa ett konto via våra respektive tjänster och produkters hemsidor, ”Mitt Konto”. Via Mitt Konto kan du hantera dina tjänster och du kommer även att få meddelanden från Hall Media, erbjudanden och annan information.

Dina rättigheter som konsument
Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Du har inte ångerrätt för köp av våra produkter.

Information enligt Dataskyddslagstiftningen (GDPR)
Hall Media som tillhandahåller våra respektive tjänster och produkters hemsidor, tjänster och produkter kommer att behandla dina personuppgifter. Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som prenumerant och användare av våra tjänster.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Däremot har vi samarbeten med betrodd tredjepart som hjälper oss att driva våra produkter. Med dessa partners har vi upprättat biträdesavtal där det tydligt anges att informationen är konfidentiell.

Det är i de flesta fall du själv som är den främsta källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis när du fyller i namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och leveransadress när du anmäler intresse för en tjänst eller uppdaterar personuppgifter i samband med ett nyhetsbrev, prenumeration och liknande. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden.

Genom att godkänna dessa villkor, eller andra villkor, samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen.

Läs mer om Hall Medias integritetspolicy

Länkar
Våra respektive tjänster och produkters hemsidor kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Immateriella rättigheter
Hall Media innehar alla rättigheter till våra respektive tjänster och produkter, samt deras hemsidor. Du får inte mångfaldiga, bearbeta, kopiera, överlåta, försälja eller överföra produkter och tjänster knutna till Hall Medias ägda hemsidor utan Hall Medias tillstånd. Hur många gånger du får ladda ner en specifik upplaga av våra respektive tjänster och produkter, framgår på våra respektive tjänster och produkters hemsidor.

Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videor, musik eller annat material (”Innehåll”) som publiceras av Hall Media via våra respektive tjänster och produkters hemsidor är skyddat av Lagen om upphovsrätt (1960:729).

Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av Hall Media. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra sådant innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

Tillgänglighet
Vårt mål är att våra tjänster och produkter alltid ska fungera tillfredställande och med optimal kvalitet. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att våra tjänster och produkter ska fungera på ett bra sätt för dig som användare.

Villkorsändring
Hall Media har rätt att ensidigt ändra prenumerationsvillkoren. Eventuella förändringar av prenumerationsvillkoren träder i kraft tidigast 30 dagar efter de har meddelats dig genom att hållas tillgängliga på våra respektive tjänsters och produkters hemsidor eller på annat tydligt sätt. Om Hall Media skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid, se närmare under rubriken Uppsägning. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske av Hall Media.

Överlåtelse
Dessa allmänna och särskilda villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna och särskilda villkor.

Gällande lag och tvistlösning
Dessa allmänna och särskilda villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kundcenter
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Kundcenter.

Särskilda villkor för Hall Media samtliga tjänster och produkter

Utebliven betalning
Om betalning för prenumeration uteblivit och Hall Media skickar en betalningspåminnelse till dig tillkommer en påminnelseavgift på för närvarande 45 kronor. Om betalning uteblivit under en period om mer än 30 dagar har Hall Media rätt att säga upp prenumerationen. Detta sker genom att Hall Media upphör att leverera tidningen till dig och fakturerar dig för den period som tidningen delats ut utan betalning. Om den tid du fått tidningen är kortare än den tid din prenumeration avsåg har Hall Media rätt att tillämpa det – i normala fall högre – pris per tidning som gäller för den tid som du faktiskt har fått tidningen. Hall Media kommer att skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

Bilagor, reklam, m.m.
Utöver våra tjänster och produkter omfattar också sådant material som finns bifogat och/eller i våra respektive tjänster och/eller produkters flöden, till exempel digitala annonser, redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot detta.

Uppehåll och adressändring
Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration eller ändra din adress ber vi dig kontakta Kundcenter eller anmäla detta via Mitt Konto.

Har du ett uppehåll på 14 dagar eller kortare flyttas din prenumeration inte fram, dvs. denna tid avräknas inte från prenumerationsperioden. Har du ett uppehåll på 15 dagar eller längre förlängs din prenumeration med de dagar som överstiger de 14 första. Till exempel: har du ett uppehåll på 16 dagar flyttas din prenumeration fram med två dagar. Ett uppehåll kan som längst vara tre månader. Observera att vid beräkning av uppehåll i och eventuell framflyttning av en prenumeration räknar vi bara sådana dagar då Hall Media ger ut en tjänst och/eller produkt. Omfattar ditt uppehåll i eller din framflyttning av din prenumeration en så kallad tidningsfri dag, räknas denna dag inte in i ditt uppehåll eller i framflyttningen av din prenumeration. Möjlighet till framflyttning av en prenumeration gäller inte prenumeration till reducerat pris.

Leverans
Det är naturligtvis vår strävan att du ska få tidningen levererad i brevlådan varje dag. En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt med ditt efternamn. Om du inte bor i lägenhet behöver din brevlåda vara placerad vid tomtgräns och märkt med efternamn och gatunummer. I vissa fall är det även nödvändigt att adressen framgår på brevlådan.

Ibland kan våra distributörer inte leverera tidningen till din brevlåda även om denna är placerad vid din tomtgräns och ibland är det nödvändigt att leverera tidningen med Posten vilket medför en senare leveranstid än normalt. Vi kommer i sådana fall att informera dig om detta och föreslå en annan placering av din brevlåda för att våra distributörer ska kunna leverera tidningen till dig eller informera dig om att Posten kommer att leverera din tidning till dig.

Skulle det inträffa att tidningen uteblir, kontakta Kundcenter för information om orsaken, samt eventuell kompensation.

Särskilda villkor för tjänster och produkter av elektroniskt slag

Systemkrav
För att kunna nyttja våra elektroniska tjänster och produkter via din iPhone, iPad eller Android krävs att du har installerat respektive tjänst och/eller produkts applikation.

Leverans och tillgänglighet
Vårt mål är att våra tjänster och alltid ska fungera tillfredställande och med den kvalitet de har. Skulle det inträffa att någon av våra elektroniska tjänster och produkter inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ner dem ber vi dig att kontakta oss på Kundcenter för information och hjälp samt eventuell kompensation.

Hall Media ansvarar endast för att våra elektroniska tjänster och produkter finns tillgängliga i Sverige. Vi ansvarar inte för lokala inställningar och begränsningar utomlands som kan förhindra användandet.

Uppehåll
Det är inte möjligt att göra uppehåll i din prenumeration på våra elektroniska tjänster och produkter.


,