Annons

Det är Substantia Förvaltning AB och c/o Centrumfastigheter i Huskvarna AB som har ansökt om att göra en förtätning av terassbjälklaget för att på så sätt kunna skapa nya bostäder i centrala Huskvarna. Området som berörs avgränsas i norr av Kungsgatan och Esplanaden, Drottninggatan i öst, Rosenborgsgatan i söder och Jönköpingsvägen i väst. Totalt handlar det om ett område på 1,6 hektar.

De nya bostäderna skulle skapas genom att det sker en påbyggnad på befintliga byggnader. Det handlar om fyra lamellhus i fyra till fem våningar plus en påbyggnad på en befintlig byggnad utmed Jönköpingsvägen. Den sistnämnda innebär en påbyggnad i fem till sju våningar.

200 bostäder

Enligt ansökan föreslås utbyggnaden delas in i två delprojekt där den första delen omfattar lamellhusen på innergården och det andra projektet blir påbyggnaden på en befintlig fastighet utmed Jönköpingsvägen. Totalt omfattar de bägge delprojekten cirka 200 bostäder.

Annons

Det finns även önskemål om att göra förändringar utmed Jönköpingsvägen, då det handlar om att skapa en körbar torgyta. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att detta inte är möjligt på platsen med tanke på nuvarande trafikmängd. Man anser att kopplingen och övergångsstället mellan Esplanaden och vårdcentrum skulle behöva förbättras och hur detta skulle ske skulle behöva utredas om man går vidare med planerna.

Kan bli landmärke

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på högre bebyggelse i centrala delar om det passar in i omgivningen och bidrar till den stadsmässiga karaktären. De menar att högre bebyggelse också kan fungera som ett identitetsskapande landmärke och kan underlätta orienterbarheten i tätorten. De påpekar dock att hänsyn måste tas till hälsa och säkerhet, närhet till miljöfarlig verksamhet, landskapsbilden, stadsbilden, byggnadens karaktär och omgivande bebyggelse- och naturmiljö.

Detaljplanen väntas vinna laga kraft uppemot två år efter det att detaljplanearbetet startats, under förutsättning att ingen kommer in med något överklagande. Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast 2022.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app