Annons

Regionen och framförallt hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar i framtiden. Det konstaterar Malin Wengholm.

På länets tre sjukhus görs i dag stora satsningar för att säkra en modern sjukvård. Alliansens budget innebär bland annat förstärkningar för en nära vård.

– En specifik satsning är att korta köerna till 1177 Vårdguiden på telefon, säger Mia Frisk (KD).

Budgeten innebär också utveckling av kollektivtrafiken med fokus på att förbättra möjligheter till arbets- och studiependling, att lättare kunna resa mellan större orter i länet och utanför, och att underlätta resor med flera färdmedel.

Befolkningen växer

Parallellt med den utveckling och de investeringar som pågår behöver Region Jönköpings län hantera den utmaning som innebär att färre ska försörja fler. Befolkningen fortsätter att växa och antalet unga och äldre ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. Alliansen ser inte att siffrorna kommer gå ihop de kommande 20 åren.

Annons

– För att stärka och fullfölja pågående satsningar enligt plan och ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten och planerade insatser föreslås i 2019 års budget en justering av skattesats. Justeringen innebär en ökning med 50 öre jämfört med 2018 års nivå. Trots detta kommer Region Jönköpings län i en nationell jämförelse fortsatt ha en låg skattenivå, säger Malin Wengholm.

Men det är inte bara skatten som ska höjas. För patientavgiften vid besök på akutmottagningen föreslås en höjning från 250 kronor till 500 kronor. Detta som ett led i att styra om till den nära vården.