Annons

Jönköpings kommun jobbar för att motverka långtidsfrånvaron hos medarbetarna.

– Under 2016 såg vi en ökning av långtidsfrånvaron bland våra anställda. Efter en rejäl ökning under 2016 såg vi sedan en minskning och sjukfrånvaron fortsatte att minska under 2017 och vi hoppas att det sker en fortsatt minskning under 2018, säger Ylva Millback, HR-chef i kommunen.

Kvinnor är värst drabbade när det gäller långtidssjukskrivningar bland kommunanställda. Många gånger handlar det om psykisk sjukdom.
Foto: Erik G Svensson/TT

En utvärdering av förra året visar tydligt på en minskning med över tio procent för tekniska kontoret på en övergripande nivå för både kvinnor och män. En stor del av långtidsfrånvaron är dock svår att hantera då den är kopplad till sjukdomstillstånd som inte berör eller endast berör arbetet lite.

När kommunens revisorer med stöd av Deloitte genomförde en granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning och arbetsmiljö konstaterades det att det finns goda möjligheter att följa upp och vidta åtgärder för att minska sjukskrivningarna bland kommunanställda.

Annons

Psykisk sjukdom

Lönesatsningen på lärare och rektorer tros kunna medföra minskade sjukskrivningar genom att förbättra yrkesgruppernas uppfattning av arbetsmiljön. Samtidigt så ser man en risk med att lönesatsningen innebär att det blir mindre pengar kvar till övriga yrkesgruppers löner.

”Det är möjligt att personalen som inte omfattas av lönesatsningen upplever att de inte kompenseras i tillräcklig utsträckning, vilket kan ha negativa effekter på motivation och i förlängningen även den psykosociala hälsan”, står det i rapporten.

Även om det konstateras att det finns möjligheter att förbättra ledarskapet i kommunen, så tros det inte nödvändigtvis kunna påverka sjukfrånvaron på kort sikt.

– Det är viktigt att våra chefer jobbar för att ta kontakt med medarbetaren som är sjukskriven och jobba för att personen ska kunna komma tillbaka till jobbet. Mycket av våra långtidssjukskrivningar är kopplade till psykisk sjukdom och så ser det ut i hela landet, säger Ylva Millback.

Scheman ändras

Sjukfrånvaron är som högst inom äldreomsorgen och det är i högre grad kvinnor som drabbas.

– 80 procent av våra kommunanställda är kvinnor, så det är inget som är särskilt överraskande. Vi har jobbat med att få bort sjukfrånvaron i många år och det är ett arbete som fortsätter, säger Maria Idéhn, förhandlingschef i kommunen.

Inom äldreomsorgen tittas det nu på möjligheter till schemaändringar som ett led i att förbättra arbetsmiljön. Det handlar dels om att få bort delade turer, men också om det går att minska att personalen jobbar långa sammanhängande perioder.

– Det kan påverka sjukfrånvaron, därför tittar vi på detta ihop med personalen och facket. Två projektledare inom socialtjänsten och äldreomsorgen jobbar för att hitta bättre och hälsosammare scheman för personalen. Ett sätt att få bort delade turer är att personalen jobbar fler helger, men det är inte alla anställda som är så intresserade av det. Det handlar också om att lägga scheman när brukarna har som störst behov. Vi får testa oss fram och se vad som blir bäst, säger Ylva Millback.

Läs även:

Många anställda i kommunen slutar

”Vi jobbar på att höja lönerna”

Kravet: Cheferna måste bli bättre

Friskare med nya arbetstider

Nyanställningar tar för mycket tid

Ny tjänst ska avlasta vid nyanställningar

För att komma till rätta med sjukfrånvaron har bland annat följande gjorts:

* Korttids..

För att komma till rätta med sjukfrånvaron har bland annat följande gjorts:

* Korttidssjukfrånvaroprojekt för bland annat hemtjänstpersonal och förskolepersonal. I februari 2017 startades även ett liknande projekt för kökspersonal inom äldreomsorgen. Dessutom har kommunhälsan genomfört förebyggande och hälsofrämjande friskvårdsprojekt för enheter inom socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret.

* Det har hållits arbetsmiljöutbildningar för chefer, skyddsombud och konsulter inom kommunen.

* Kommunhälsan har testat förebyggande riktad insatsmetod med gummibandsträning bland personal på åtta enheter i kommuner där korttidsfrånvaron varit hög. Testet visade en ökad fysisk aktivitet och minskade upplevelser av fysiska besvär bland personalen. Personer har också fått fysisk aktivitet på recept.

* Vattengymnastikgrupper för anpassad fysisk träning vid sviktande arbetsförmåga har hållits. Enligt 14 av 32 deltagare har fysiska och psykiska symptom minskat markant.

* Det har funnits en aktiverande rehabiliteringsgrupp för att främja en mer aktiv rehabilitering och återgång hos sjukskrivna.

* Under förra året har städverksamheten omorganiserats för att skapa ett bättre ledarskap med tydliga roller. Flera projekt har också genomförts ihop med kommunhälsan i syfte att minska sjukfrånvaron inom städverksamheten, som har haft relativt höga sjuktal.

Relaterat: Kravet: Cheferna måste bli bättre
Relaterat: Många anställda slutar