Annons

Så är såväl styre som budget om 11 miljarder skattekronor klubbade i Regionfullmäktige. Sex partier ska enas om det kommande arbetet, vilket torde innebära åtskilliga ideologiska kullerbyttor för att komma överens. Man talar om samgåendet som en koalition. Vid senaste fullmäktige slirade några med tungan i talarstolen och sa istället alltför snabbt ”kollision”. Återstår att se utgången. Vänsterpartiet hamnade utanför detta samgående. Det innebär att Vänsterpartiets linje står fast sedan före valet och kommer att utgöra en tydlig vänsteropposition.

Under sagda fullmäktige nämnde flera partier i ganska ospecifika ordalag vikten av att satsa på kultur. Det är generellt sett glädjande. En viss samstämmighet med Vänsterpartiet kunde anas i satsningar på Länsmuséet, vilka lär kunna ge önskad effekt. Vänsterpartiet vill att museiverksamheten utökas bland annat med antalet pedagoger som kan arbeta såväl inom muséet som ute i skolor.

Annons

Hur långt partiernas kulturintresse verkligen sträcker sig, syns emellertid skilja sig kraftigt åt. Mest radikalt är det parti som inte alls ville ha regionala kulturinsatser, utan till exempel vill sälja Spira och Smålands Musik och Teaters (SMOT) verksamhet. Att som också föreslås enbart satsa på kommunal kultur skulle innebära att skjuta över ansvaret på redan ansträngda kommuner. Om så sker, lämnar man kommunala projekt som öar i ett hav utan kontakt med vare sig andra kommuners amatörverksamhet eller det professionella regionala/nationella utbudet som inspirationskällor och utbyte.

Vänsterpartiet har länge förordat ett ökat samarbete mellan amatörer och proffs. Vi vill att SMOTs verksamhet ska finnas i hela länet i högre grad än tidigare. Arrangerande föreningar behöver stärkas än mer för att vara faktiska aktörer. Kulturyttringar ska vara tillgängliga för alla länsinvånare ekonomiskt och geografiskt. Här finns en stor utvecklingspotential till styrka och glädje.

Under kommande mandatperiod vill Vänsterpartiet i högre grad fokusera på förstärkt projektstöd till kultur, en utredning och policy för amatörkultur, etablering av sjukhusclowner på länets alla tre sjukhus, samt kulturella nysatsningar för att nå barn i skolåren. Inom ”Kultur i vården” finns också mer att göra. Ett sådant exempel är ytterligare stöd till dansprojekt för tonåriga flickor inom det psykosomatiska området. För detta och mycket annat kommer Vänsterpartiet att aktivt verka och oförtröttligt ivra.

Kristina Nero (V)

Regionpolitiker