Annons

Redan i mars 2011 beslutade länsstyrelsen att Jönköpings kommun skulle ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga fastigheter och arrendetomter vid Ulvstorpasjön. Fastigheter längs med Rödjestigen är anslutna sedan årsskiftet 2014/2015 och övriga fastigheter planeras att anslutas inom kort.

Området som berörs är cirka 13 hektar stort och ligger cirka sex kilometer väster om Jönköpings centrum. I området finns blommor, träd och buskar. Trafikplats Hedenstorp ligger direkt norr om området och den ansluter sig till väg 26/47, riksväg 40 och Sanserydsvägen.

Ökad trafiken

Om det byggs i området räknar stadsbyggnadskontoret att trafiken i området kommer att öka, vilket också medför ett behov av ökad standard på vägarna. Kommande nyexploateringsområden för verksamheter söder om det aktuella området har bedömts öka trafiken med 2.000 fordon. Det är inte omöjligt att det kan sättas upp en bullerskärm längs med Sanserydsvägen.

Annons

Stadsbyggnadskontoret vill att politikerna ska gå vidare med planerna, då man menar att detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Om allt går enligt planerna kommer detaljplanen vinna laga kraft i september.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app