Annons

I samband med kommande bostadsbygge på Maden i Huskvarna har området delats upp. I ett av områdena, som går under namnet Sömnaden, är det tänkt att byggas bostäder och en förskola. Området som berörs är på 27.500 kvadratmeter.

Tanken är att det ska byggas flerbostadshus med cirka 170 bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, och en förskola med sex avdelningar motsvarande 90 förskoleplatser. Förskolan med tillhörande gård planeras i den östra delen av området.

Sänktes två våningar

Från början var det tänkt att hus så höga som åtta våningar skulle tillåtas i området intill Junexhuset vid korsningen Grännagatan-Kruthusgatan i Huskvarna i samband med de nya byggplanerna för området. Men efter synpunkter från boende och grannar i området togs beslut om att sänka höjden till att max tillåta sex våningar.

Annons

– Huvuddelen av byggnaderna kommer att bli på fyra våningar, och det är i samma nivå som byggnaderna som ansluter till Junexhuset. Vi tycker att fyra våningar är en lämpligt, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Men trots sänkningen med två våningar har alla boende ändå inte varit helt nöjda och flera synpunkter har kommit in till kommunen.

– Åsikterna är många och olika. En del tycker att byggnaderna ändå blir för höga. Andra tycker att det känns spännande att det satsas i området, berättar Anders Samuelsson och förklarar att nämnden ändå har beslutat att gå vidare med den senaste versionen när det gäller detaljplanen.

Vid nämndens senaste sammanträde togs beslut om granskning av detaljplanen.

”Är oacceptabelt”

Bland synpunkterna som kommit in skriver bland annat två grannar att de är oroliga för att Huskvarna stadspark ska fråntas sin karaktär och utsikt med en vägg av bebyggelse mellan parken, husen och Vättern.

”Bygger man så högt och tätt som föreslagna detaljplanen för båda områdena kring Kruthusgatan föreslår så blir det precis en sådan förlust vi och kommande, oförstående generationer får leva med. Boende på Långgatan längst ner hamnar helt bakom en mur vilket är oacceptabelt”, skriver grannarna till kommunen.

Oro för trafiken

Grannarna ställer sig också frågande till hur trafiksituationen ska lösas. De menar att trafiken kommer att öka i området och att parkeringsplatserna inte kommer att räcka. Vidare anser de att det inte känns seriöst genomtänkt varken storleksmässigt eller med hänsyn till säkerheten med en gemensam in- och utfart till Kruthusgatan för ett garage, Majvalens dagcenter och en förskola.

Stadsbyggnadskontoret pekar på ett stort behov av bostäder och en ny förskola. När det gäller trafiken på Kruthusgatan stoppas den i dag av korsningen med väjningsplikt mot Grännavägens trafik från norr. Det föreslås bli en signalreglerad korsning, vilket bedöms klara tillkommande trafik.

Enligt kommunen rymmer garaget bostadsparkering enligt den policy som kommunen har. Det föreslås finnas parkering för förskolan på förskolans tomt, men om ytterligare två våningar skulle byggas så skulle det behövas parkering på en annan plats i området.

Kritiska röster om bygget på Madenområdet

Flera Huskvarnabor har uttryckt sitt missnöje med bygget på Maden. Här är några synpunkte..

Kritiska röster om bygget på Madenområdet

Flera Huskvarnabor har uttryckt sitt missnöje med bygget på Maden. Här är några synpunkter som kommit in:

”Förslaget är utan tvekan gravt förfulande för hela området och innebär nybyggnation som inte på något sätt anpassas till rådande bebyggelse. Vi anser att man bör tänka om.”

”Vi kan inte se att höga hus och omfattande förtätning medför något positivt förutom riktigt fint läge för några få högst upp i höghusen (på bekostnad av alla andra) samt att det så klart är ekonomiskt mest gynnsamt för den som bygger.”

”Att låta bostäder för ett litet fåtal på detta sätt försämra för så många boende i dag är oförståeligt. Att inte respektera och värdesätta den fina boendemiljön som finns i de berörda kvarteren kan inte vara försvarbart.”

”Begränsa nybyggnationerna på kvarteren Sömnaden och Maden till 3 våningar. Bevara den unika utsikten och miljön som finns där i dag och låt detta fortsatt vara tillgängligt för alla.”

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app