Annons

I dag finns finns det 8 222 lärare som jobbar heltid i Jönköpings län. Siffran innefattar allt från förskolelärare till lärare på vuxenutbildning eller gymnasielärare.

Enligt Skolverket kommer det att saknas 45 000 behöriga lärare och förskollärare i hela Sverige om 15 år. I Jönköpings län behöver 2 900 lärare rekryteras fram till år 2023. Totalt 6 800 nya lärare i länet behövs fram till 2033 för att fylla behovet.

– Lärarbristen kommer inte att bli fullt lika omfattande som tidigare befarats, även om prognosen visar på ett fortsatt allvarligt läge och stora rekryteringsutmaningar, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i en kommentar.

”Likvärdighet största utmaningen”

Lärarnas Riksförbund menar att det behövs åtgärder för att öka läraryrkets attraktivitet, och för att skapa likvärdiga förutsättningar för lärare i hela landet.

Annons

– Likvärdigheten, precis som den senaste PISA-studien visar, är den svenska skolans allra största utmaning. Detta illustreras inte minst av att bristen på legitimerade lärare är störst där de behövs som mest, det vill säga i skolor med elever med socioekonomiskt svag bakgrund och elever i små glesbygdskommuner. Statligt ansvar behövs, säger Åsa Fahlén.

Minska arbetsbelastning och höja löner

– Staten är den enda aktör som kan lösa den bristande likvärdigheten. När kommunerna nu genomför nedskärningar på skolans område framstår det som ännu mer angeläget.

Statens ansvar måste kombineras med kraftfulla insatser för att minska lärarnas arbetsbelastning och fortsätta uppvärderingen av lärarnas löner, menar Lärarnas Riksförbund.

– Rätt utformat kan det nationella professionsprogrammet tillvarata lärares erfarenheter och kompetenser, ge möjligheter till kvalitativ fortbildning och staga upp lönestrukturen, avslutar Åsa Fahlén.