Annons

Annons

Domstolsverket genomför en upphandling av ramavtal för IT-konsulter. Två bolag inom Consid, ett i Jönköping och ett i Ljungby, har lämnat anbud i upphandlingen. Men dessa har förkastats av Domstolsverket, som anser att de anses vara onormalt låga.
Consid ansökte om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten eftersom de anser att Domstolsverket har brutit mot de grundläggande bestämmelserna för upphandling genom att förkasta bolagens anbud som onormalt låga.

Har lidit skada
Bolaget menar att det lägst lämnade anbudet är avgörande för att vinna upphandlingen och utgör därmed det enda konkurrensmedlet i upphandlingen.
Consid anser att de har lidit skada på grund av att deras anbud har förkastats på felaktiga grunder.
Domstolsverket har inte samma syn på saken och hänvisar till ”Bestämmelsen om lågt anbud” i lagen om upphandling. Den syftar till att skydda upphandlande myndigheter mot oseriösa anbud och osund anbudsgivning.

Gör annan bedömning
Förvaltningsrätten avslog dock Consids ansökningar. Företaget bestämde sig för att överklaga till nästa instans, kammarrätten, som gör en annan bedömning än förvaltningsrätten.
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att Domstolsverket har haft rätt till att begära förklaring till bolagens låga anbud och att verket i övrigt har iakttagit de förfaranderegler som finns.
Kammarrätten anser däremot att Domstolsverket ska ta hänsyn till de låga anbud som har kommit in. Det är tillåtet för anbudsgivare att pressa sina vinstmarginaler – eller till och med gå med förlust – som ett led i en medveten strategi för att vinna marknadsandelar. Detta utgör alltså inte grund för att förkasta anbud.