Under de kommande 18 månaderna väntas en stark jobbtillväxt i Jönköpings län. Bedömningen är att omkring 3 800 fler har arbete i slutet av 2019. Tillväxten sker i både offentlig och privat sektor, och i nästan alla branscher.

Arbetsgivarnas svårigheter att rekrytera rätt kompetens ligger på rekordhöga nivåer. Det är framför allt yrken som kräver eftergymnasial utbildning eller gymnasial yrkesutbildning som det är svårt att rekrytera till, samtidigt som antalet inskrivna med kort utbildningsbakgrund ökat över tid på Arbetsförmedlingen.

– Insatser på bred front krävs för att motverka bristen på utbildad arbetskraft. Förutom Arbetsförmedlingens insatser är några exempel studie- och yrkesvägledning, reguljär utbildning och högskoleplatser, säger Tomas Cederwall, chef på Arbetsförmedlingen i Jönköping i ett pressmeddelande.

Annons

Arbetslösheten minskar - obalansen kvarstår

Efter en tillfällig ökning under 2017 har arbetslösheten i länet stadigt minskat. Den goda konjunkturen men även extratjänsterna har bidragit. Fram till slutet av 2019 väntas den minska med ytterligare 800 personer till 10 100, motsvarande 5,7 procent. Majoriteten av de nya jobben kommer även fortsatt att tillsättas med utrikes födda personer. Bland inrikes födda råder i princip full sysselsättning.

Obalansen på arbetsmarknaden väntas dock inte avta, då jobbtillväxten inte kommer alla till godo. Cirka 80 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet tillhör grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden och behöver generellt sett längre tid på sig för att hitta en anställning. För att lösa kompetensbristen är det viktigt att se och tillvarata kompetensen som finns hos den tillgängliga arbetskraften, där utrikes födda är den största gruppen. Att nyanlända får jobb är en av de viktigaste faktorerna för arbetsmarknadens utveckling i Jönköpings län.

– Arbetsförmedlingen behöver jobba aktivt för att förhindra att fler blir utan arbete under lång tid. Samtidigt kan arbetsgivare bidra till att motverka obalansen genom att renodla arbetsuppgifter som kräver utbildning eller särskild kompetens, och skapa nya platser i sin organisation för personer som än så länge saknar detta, säger Tomas Cederwall.