Annons

Även om politikerna säger ja till förslaget innebär det inga garantier att planen slutligen kommer att antas, men om politikerna säger nej kommer de att få redovisa skälen till detta.

Förslaget innebär att fyra huskroppar med två-tre våningar inklusive suterräng byggs och att lägenheterna blir på cirka 30 kvadratmeter.

Här planeras de nya studentbostäderna.
Foto: Jönköpings kommun

Det tänkta området är just nu markerat som nyexploateringsområde för verksamheter och bostäder i den digitala översiktsplanen för 2016. Delar av området är bebyggt i dag, bland annat finns Hedin bil-, transport- och lastcenter där.

Tros bli attraktivt

Det är kommunen som äger marken och delar av området har tidigare använts för odlingslotter. I dag används marken dock inte så mycket. Området tros bli attraktivt då det ligger i en sluttning, vilket kommer ge utsikt över staden.

Annons

På grund av vägar och järnväg i området så är inte möjligheterna att gå och cykla de bästa, men det finns planer på att möjligheter att göra förbättringar. Området ligger ganska skilt från övrig stadsbebyggelse då det avskärmas av E4, järnvägen och väg 31.

Koll av fornlämningar

I närheten finns en ravin och det konstateras att det kan uppstå problem med erodering av ravinen. Om politikerna går vidare med planerna behövs det därför göras en dagvattenutredning för att utreda om det kan bli konsekvenser för ravinen och omkringliggande bebyggelse vid stora regnmängder.

Länsstyrelsen har också flaggat för att det kan behöva göras en arkeologisk undersökning så det inte finns fornlämningar på platsen. Ytterligare saker som behöver göras är en miljöteknisk markundersökning, koll av geoteknik och ras och en uppdatering av trafiksiffror behövs för att göra en bedömning om eventuell trafikbuller.

Det är i den här delen av Jönköping som det kan bli 200-300 nya studentbostäder.
Foto: Jönköpings kommun