Annons

Behovet av en ny förskola och en ny skola i Ölmstad är i dag stort och kommunen planerar en större satsning. Ölmstadsskolan som i dag har skola och förskola räcker inte längre till för att ta emot behovet av skol- och förskoleplatser.

Alternativen för placering

Här är alternativen till placeringen av den nya skolan och förskolan:

* Att nuvarande skola bygg..

Alternativen för placering

Här är alternativen till placeringen av den nya skolan och förskolan:

* Att nuvarande skola byggs ut alternativt rivs och byggs nytt på samma fastighet. Nackdel: Byggnaden är i dåligt skick och terrängen försvårar större utbyggnad.

* Att bygga på en fastighet centralt inom orten och norr om Bunnvägen, vilket är bra ur trafik- och tillgänglighetssynpunkt. Nackdel: Begränsad utbyggnad på grund av en svacka i landskapet. Det är möjligt att bygga en ny förskola där, men orimligt att omlokalisera hela skolan med tanke på terrängen. Dessutom delar man på skolan och förskolan.

* Att bygga på en fastighet centralt i orten men söder om Bunnvägen. Då kan den gamla skolan rivas och det kan bli bostäder där. Nackdel: Åtgärder för trafiksäkerhet och tillgänglighet på Bunnvägen behöver göras.

*Övriga alternativ: Att ha en mindre central plats där det i dag är åkermark. Nackdel: Tros finnas fornlämningar där.

Kommunens tekniska kontor bedömer att den nuvarande skolbyggnaden är i så dåligt skick att den inte är lämplig att renovera eller bygga ut.

– Alla är överens om att det måste bli en ny förskola och skola i Ölmstad, men vi har inte kunnat enas om var den ska vara, berättar Anders Samuelsson.

Tanken är att skolbyggnaden ska ligga centralt och att tillgängligheten för transporter och att hämta och lämna barn ska vara mycket god.

Vid nämndens sammanträde fick ärendet därför återremitteras så att politikerna får möjlighet att titta närmare på de olika alternativen som finns och belysa de konsekvenser som finns.

Tre alternativ

I nuläget finns det tre olika möjligheter. Alternativ ett är att man utgår från samma yta där barnen är i dag, men att man ändå ska lyckas få plats med ytterligare barn. Det innebär i praktiken att bygga ut skolan eller att riva och bygga nytt på samma fastighet.

Annons

Att bygga ut anses inte lösa den befintliga skolans dåliga skick. Terrängen försvårar dessutom möjligheterna till någon större utbyggnad,

– Det är en stor process och känns nästan som omöjligt, menar Anders Samuelsson.

Alternativ två är att nybygget sker på en kuperad tomt. Men då kommer det att krävas sutterängplan med hissar. Terrängen gör det dessutom svårt att få plats med både förskola och skola på samma yta.

– Det blir mycket dyrare, så egentligen vill vi ha platt mark, säger Anders Samuelsson.

Det tredje alternativet är att bygga på åkermark som ligger nära vägen. Men i så fall ska detta prövas mot andra samhällsintressen.

Södra Ölmstad

För att kunna få plats med en skola för 200 elever och en förskola för 60 barn, fördelade på fyra avdelningar, så behöver kommunen en tomtstorlek på cirka 14 000-16 000 kvadratmeter.

Det första alternativet anses vara en långsiktig hållbar lösning, men det uppfyller inte ortens kortsiktiga behov då eleverna måste ha någonstans att vara under rivnings- och byggtiden. Dessutom tros den framtida trafiksituationen försämras där om skolan växer.

Att bygga i den kuperade terrängen bedöms vara den minst optimala platsen på grund av att skolan och förskolan inte får plats på samma ställe. Tredje alternativet bedöms vara det alternativ som uppfyller ortens undervisningsbehov både på lång och kort sikt. Då kan det bli bostäder där nuvarande skola ligger.