Annons

Vi har tidigare berättat om oron för att det inte ska finnas plats i förskola och skola för det ökade antalet barn i Månsarpsområdet. Men nu finns det alltså planer på att bygga en ny förskola i området.

Det handlar om totalt åtta avdelningar. Byggnaden beräknas kräva två våningsplan på sammanlagt cirka 1 300 kvadratmeter lokalarea. I förslaget finns det med att förskolan ska ha ett eget tillagningskök, så att det inte behövs matleveranser från skolan.

Totalt beräknas fastigheten ta upp 5 600 kvadratmeter och kommer att byggas på mark som redan är kommunägd.

Tidigast i höst

Kommunens stadsbyggnadsnämnd har fått ta ställning till förslaget att lämna planbesked för fastigheten och pröva ärendet genom detaljplaneläggning.

Annons

– Nämnden var positiv till planerna. Det är viktigt för barnomsorgen i området att det tillkommer platser för 120 barn. Det finns inga hinder för detta, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Om allt går enligt planerna väntas detaljplanen ha vunnit laga kraft ett och ett halvt till två år efter att detaljplanearbetet har startats. Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast i höst.

Eftersom kommunen vill se en positiv bebyggelseutveckling i Månsarp så är man också medveten om att den allmänna servicen, som exempelvis förskola också utökas.

Ökat behov väntas

Området där den aktuella fastigheten ligger är redan utmärkt som ett nyexploateringsområde för bostäder. Då det finns planer för nya bostäder i området så beräknas behovet av en ny förskola också att öka.

Cirka 500 meter ifrån det tänkta förskoleområdet ligger en grustäkt, men det tros inte vara något hinder för verksamheten.

Området ligger inom ett utredningsområde för framtida järnväg, men eftersom byggnaden inte blir högre än 20 meter bedöms det inte påverka järnvägens utvecklingsmöjligheter.