Annons

Som Jnytt tidigare har berättat sker inflyttning i nio hus med sammanlagt 129 lägenheter på Strandängen under 2017. När nu den andra och sista etappen inleds kommer det att byggas ytterligare bostäder som är i två till åtta våningar höga.

– Det har varit många frågor innan dessa har kunnat byggas. Det handlar om såväl strandskydd som vi har förhandlat om med länsstyrelsen som en undergång vid järnvägen där vi har fått ta hänsyn till ytterligare trafikskäl. Det blir också förskolor på platsen, både en kommunal och flera privata, berättar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Natur ska bevaras

När nu detaljplanen går ut på samråd får också allmänheten möjlighet att tycka till. De nya bostäderna kommer att byggas norr om det så kallade Ormhuset och på andra halvan av Strandängen. I öster ligger Vättern, järnvägen ligger i väster och Eklundshovs koloniområde i norr.

Annons

Tanken är att området ska innehålla en blandad bebyggelse och att det ska finnas goda möjligheter att resa på ett hållbart sätt. Politikerna vill också värna om naturen både i och intill bostadsområdet.

Områdets unika läge vid Vättern ska tas tillvara genom en tydlig dagvattenstrategi för hantering av såväl nya som tillkommande vatten. Ravinens flöden ska bevaras och kopplas samman med dagvattenstråket som löper genom områdets centrala torg. Syftet är att få en hållbar hantering av dagvatten som får ökade pedagogiska värden för såväl barn som vuxna.

Stubbar kan bli sittyta

Delar av den tänkta bebyggelsen kommer att förses med gröna tak och terrasser som ska ge ytterligare känsla av grönska. För att skapa rekreations- och aktivitetsytor för lek, promenad och friluftsliv vill politikerna bevara mycket av naturen i området. Dessutom föreslås exempelvis kolonilotter, trädgårdshandel, växthus, växthuscafé, utegym och biodling.

Det finns en önskan att bevara uppvuxna träd. Stubbar till de träd som ändå måste fällas, vill man utnyttja till sittytor kring grill- och mötesplatser. Det finns också tankar på att stubbarna kan utgöra balansstänger, markskikt, murar eller kanter av olika slag.

Kallbadhus ses över ytterligare

Vätterhem och Tosito vill sätta upp informationsskyltar om skogen för bland annat förskolebarnen.

Politikerna vill att de befintliga vattenstråken och kopplingen till Vättern ska värnas och förstärkas genom nya promenadstråk, bryggor och utsiktsdäck längs vattnet. Dessa ska ansluta till det tänkta kallbadhuset, som föreslås en bit ut i Vättern. Det exakta läget för kallbadhuset är inte bestämt än, men det finns önskemål om att det inte ska blockera stranden och tillgången till Vättern för allmänheten.

Innan detaljplanen går ut på granskning anses det behövas ytterligare utredningar för platsens lämplighet för kallbadhus och hur ett sådant på ett bra sätt kan anpassas till omgivningen.