Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun väntas ta beslut om verksamhets- och investeringsplanen, VIP, för 2020-2024 på sitt sammanträde på onsdag. Det handlar om en investeringsnivå på 1 127 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten. Stadsbyggnadskontorets budget, innan ombudgeteringar från stadsbyggnadsvisionen, låg på 95 miljoner kronor 2019.

Behov av fler skolor

Nya exploateringsområden och det ökade behovet av fler skolor, förskolor och äldreboenden i kommunen innebär även att gator och vägar måste byggas ut i takt med att kommunen växer.

Stadsbyggnadskontoret förslag på hur pengarna ska fördelas avviker från den tidigare tilldelade budgetramen enligt VIP 2019-2023. Detta beror på att det skett förseningar när det gäller två byggnationer; Grännas södra infart och entrén till Tändsticksområdet i Brånebacken.

Annons

Gata byggs om

Summan för korsningen Kruthusgatan/Grännavägen har sänkts då åtgärden har förändrats från cirkulationsplats till signalreglerad trevägskorsning. Ett nytt projekt ligger med i förslaget och det handlar om en ombyggnation av Vättergatan i Huskvarna. Detta projekt samordnas med tekniska kontorets vatten- och avloppsavdelning.

Det planeras göras åtgärder för att öka cyklingen inom sex olika områden enligt kommunens cykelprogram. Cykelprojekten kommer att fortsätta att prioriteras sedan den tidigare beslutade prioriteringsordningen; potential för arbetspendling, hållbart samhälle, samverkan och trafiksäkerhet.

Förslag till investeringar 2020-2024

Gator och vägar:

Då nya områden exploateras och behovet av fler skolor, förskolor och ..

Förslag till investeringar 2020-2024

Gator och vägar:

Då nya områden exploateras och behovet av fler skolor, förskolor och äldreboenden ökar måste även gator och vägar byggas ut.

Gång- och cykelåtgärder:

För att öka cyklingen prioriteras flera gång- och cykelprojekt. I de centrala delarna ska det satsas mer på att separera gående och cyklister. Mer fokus kommer även att läggas på framkomlighets- och trafikåtgärder, bland annat i korsningspunkter. Vid exploatering av nya områden för verksamheter, bostäder och skolor uppstår ofta behov av att knyta ihop områden och målpunkter med det redan befintliga cykelnätet.

Gränna södra infarten:

Innan byggnationen av den nya infartsvägen i Gränna måste detaljplan för gatans södra del tas fram, och den väntas antas under 2019.

Entré Tändsticksområdet, Brånebacken:

Vid byggnation av höghushotellet ska tillgängligheten mellan västra centrum och Tändsticksområdet ses över och förbättras. Entrén till Tändsticksområdet anpassas efter de nya verksamheter och funktioner som kommer med hotellbyggnation.

Korsningen Kruthusgatan/Grännavägen:

När omvandlingsområden som Sömnaden och Rosendal och kommande etapper av Fagerslätt exploateras ökar detta trafikbelastningen på Ådalsvägen och Kruthusgatan. För att ge korsningen Kruthusgatan/Grännavägen en högre kapacitet och därmed klara av att hantera den ökade trafikmängden behöver korsningen byggas om.

Additionskörfält E4, A6-Ljungarum:

För att förbättra trafiksäkerheten och förhindra upphinnande- och omkörningsolyckor behövs additionskörfält byggas mellan trafikplats A6 och Ljungarum. Trafikverket är projektägare och kommunens projektledare är med och ansvarar för de delar som berör kommunen. Utredningsarbetet påbörjades 2018 och bygget planeras 2020.

Nytt Hisingstorp koppling Hisingsängen:

Det nya trygghetsboendet längs Hisingsängen behöver en anslutning till nuvarande bussgatan. Därför öppnas gatan upp för allmän trafik. Sveavägen förlängs till Hisingsängen.

Vättergatan i Huskvarna byggs om:

Syftet med projektet längs Vättergatan är att skapa förhöjda stadsmiljökvaliteter, bygga cykelväg, skapa en tryggare miljö för oskyddade trafikanter och förbereda inför framtida stombusslinje.

Kommundelsutveckling:

Under 2019 startas arbete upp i stadsdelarna Huskvarna söder och Öxnehaga.

Magnus Ladulås plats:

Under 2019 kommer arbete återupptas med gestaltning och utformning av Magnus Ladulås plats. Byggnation beräknas påbörjas under 2020.

Munksjökajen:

Syftet är att skapa ett nytt torg och en förlängning av Hälsans stig genom Munksjö fabriksområde upp till det västra brofästet av Munksjöbron. Målet är att skapa allmänna platser. På torget skapas en bilfri torgmiljö för kultur, event, serveringar och möten. Genomförandet sker i etapper och den första etappen påbörjades under våren 2019 och innebär att kajen renoveras så att kajens bärighet förstärks.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app