Annons

Vid Huskvarnaåns fall, där Carlfors Bruk nu är beläget, fanns redan på 1500-talet en kvarn, i slutet av 1600-talet en kniphammare och under 1800-talet bl.a. ett sågverk och en trämassefabrik. Carlfors Bruk och dess produkter är relativt okända för en större allmänhet. Fabriken lokaliserades till Carlfors för att utnyttja det stadiga, kraftiga vattenflödet i Huskvarnaån.               

Bränder på Carlfors bruk

Drygt 15 större bränder drabbade företaget mellan 1931 och 2014, av vilka följande kan nämnas..

Bränder på Carlfors bruk

Drygt 15 större bränder drabbade företaget mellan 1931 och 2014, av vilka följande kan nämnas:3 oktober 1931 Fabriken totalskadad.        21 oktober 1938 Polerhuset                22 augusti 1947 Alverk 39  Två man fick svåra brännskador i ansikte och på händerna.19 dec 1947 Alverk 456 dec 1948  Alverk 34 En man fick brännskada (20%) på ben, räddades genom hopp i ån.Mars 1964 Bikini II  pastaavdelningenOktober 1964 Sputnikavdelningen

Brann ner till grunden
Carl Friedländer, delägare i Stensholms Pappersbruk hade kunder, som 1874 var intresserade av att starta papperstillverkning i ett bolag som hette Carlfors AB. På Ebbes Bruk där Friedländer också var delägare och som låg längre ned utmed ån tillverkades bl.a. fotogenlampor som var en stor artikel i slutet av 1800-talet innan elektriciteten blivit var mans egendom. Till fotogenlampor, ljusstakar m.fl. produkter importerades stora mängder bronspulver, som blandades med bronstinktur och penslades på gjutjärnet som fick en mässingsliknande yta.
Pappersbruket brann ner till grunden 1889 och trämassefabriken förlorade därmed sin största kund. Efterfrågan på bronspulver hade ökat markant och Friedländer beslöt att börja tillverka bronspulver på Carlfors. Kundkretsen frågade efter guldbrons  för t ex offsettryck, guldbronspulver -för tapettryck och för ramlist samt aluminiumpulver - för lättbetong och pyroteknik. Han tog duktiga arbetare och bronsmästare från Tyskland, vilket dock orsakade stigande kostnader för löner och resor till och från Sverige. Detta bidrog till en stor del av förlusterna vissa år.

Annons

Bistra tider
Ända fram till slutet av 40-talet var leveranserna av elkraft större än brukets egen förbrukning. Generalinspektören Nils Hägerflycht hade 17 år tidigare fått krav från faktoriets ”commodite” att begära tillstånd att utnyttja fallet. Det enda kravet på Carlfors blev en i berget inhuggen fixpunkt, som visade högsta nivå för vattnet uppströms den damm som ån bildat här. Den nya fabriken byggdes upp 1898-1902 men verksamheten gick trots detta med fortsatt förlust.
1899 tillträdde F. A. Glanzelius som disponent men han dog genom ett åsknedslag året därpå. Friedländer avled 1902 och fru Anna Friedländer övertog rösträtten till aktierna. Rörelsekapital saknades och bolaget var mycket nära nedläggning. Styrelsen föreslog att en extra bolagsstämma skulle välja ny styrelse och ändra försäljningsorganisationen. Bolagsstämman godkände förslaget. År 1905 gick bolaget med vinst och den finansiella ställningen förbättrades genom nedsättning av aktiekapitalet. Nya turbiner installerades hösten 1908. Samtidigt monterades elektriskt ljus in i fabriken och arbetarbostaden, kontoret och disponentbostaden. Påpekas kan att i Huskvarna stad blev elektricitet indragen först år 1924.

Vände vid världskriget
För att reducera fraktkostnaderna köpte bruket en egen häst och erforderliga åkdon. Nya lagerlokaler byggdes och Kvarngården inköptes som markreserv. En radikal konkurrensfördel fick Carlfors när tull infördes på importerat bronspulver i december 1911. Under första världskriget gjorde bolaget betydande vinster på lagret av råvaror och färdiga produkter. Det innebar ny- och fondemissioner men även problem att skaffa nya råvaror. Bruksledningen klagade på att tullskyddet var alldeles för begränsat jämfört med omkostnaderna för den svenska industrin. Verksamheten i bolaget dämpades under 1920-talet och aktiemajoriteten köptes 1928 av ett konsortium där bl. a. disponent Ejnar Björklund ingick.

Sökte nya ägare
Branden den 3 oktober 1931 totalskadades fabriken av en förödande brand efter en explosion orsakad av självantändning  i en låda med bronspulver. Två arbetare börjar bära ut lådan som exploderade innan de hunnit ut ur fabriken. Detta orsakade allvarliga brännskador för en av dem men ej livshotande.
Denna brand gjorde att ägarna började förhandla med Husqvarna resp. Munksjö som var intresserade av vattenrätterna.  Buden från dessa båda bolag ansågs dock för låga. Senare det året  sålde Carlfors Intressenter AB alla sina aktier i bruket till civ.ing. E Björklund.  Bolaget fick lån ur Vattenkraftslånefonden och utvecklades positivt under 30-talet.
År 1940 avled Ejnar Björklund 45 år gammal, och ledningen av företaget togs över av hans hustru Elsa. Hon var utbildad teckningslärare. Bolaget införde en ändrad arbetsorganisation med ökad delegering. En ingenjör fick uppdrag att månatligen till styrelsen rapportera tillverkade kvantiteter, försäljning, råvarupriser, lagerförändringar m .m.

Detta är del 1 av historien om Carlfors Bruk. Företaget har bedrivit sin verksamhet i mer än 115 år. Under denna tidsperiod har det inträffat många händelser som kräver större utrymme varför artikeln har delats i två delar, där del 2 kommer om några veckor.

Källor:
Essäer av Ragnar Karlsmo i De första hundra åren, redaktör Ebbe Ombäck, Värnamo 2010
Carlfors  Bruk, Bengt Berglund, Göteborg, 1991
Carlfors Bruk firar 100 år, Birgitta Björklund i Hakarps krönika 1998, Jönköping
Jönköpings stads historia 3 & 4,1971 & 1984
Jönköpings Historia  3 & 4, Jönköping  1921