Annons

Det har sedan en tid tillbaka funnits planer på att göra en gång- och cykelväg i området mot Uppgränna, men svårigheterna har varit att bestämma sträckningen.

– Alla markägare har inte varit villiga att släppa till mark för detta. Två olika sträckningar har diskuterats. Dels handlar det om den södra sidan, där det finns åkermark. Men där har markägarna inte velat avvara mark för cykelbanan. På den östra sidan av väg 993 finns ett naturreservat och där bevakar länsstyrelsen sina intressen då marken där är värdefull, berättar Anders Samuelsson (C).

Säkerhetsskäl

Annons

Trafikverket har av säkerhetsskäl inte velat ha gång- och cykelvägen i direkt anslutning till bilvägen.

En samrådsrapport har tagits fram för att påbörja en formell prövning för att göra en gång- och cykelväg på östra sidan av väg 993, genom Natura 2000-området.

Rapporten skickade in till länsstyrelsen i början av november förra året och just nu pågår samråd där projektet diskuteras och det fortsatta utredningsbehovet bestäms. Tidigt i höst ska en miljökonsekvensbeskrivning skickas in till länsstyrelsen.

– Länsstyrelsen har inte sagt helt nej till detta, så jag är förhoppningsfull, säger Anders Samuelsson.