– Själva projektet har pågått under en tid och redan i höstas hade vi en någorlunda klar bild av hur stallet ska se ut avseende innehåll, utförande, placering, mekanisering, utfodring och storlek, säger Ola Lundmark verksamhetschef på Tenhults naturbruksgymnasium.

I dag består hästanläggningen av stall, rid- och körhall, skrittmaskin, paddock, ridbana, travslinga, betes- och rasthagar, allt i skiftande ålder och skick. Stallet utgörs av en äldre ombyggd ladugård med gammal och sliten inredning där både avlopp och utgödsling fryser vintertid. Stallet är i mycket dåligt skick och arbetsmiljön oacceptabel för både elever och personal.

Det nya stallet kommer att utformas utifrån ett pedagogiskt och ergonomiskt perspektiv med modern och effektiv utgödsling samt utfodring enligt senaste teknik.

Annons

Två skötselhus

I anslutning till uppstallningen kommer det att finnas två uppvärmda skötselhus där hästar utrustas för ridning och körning. Dessa skötselhus kommer också att fungera som pedagogiska miljöer.

Tenhults naturbruksgymnasium har bedrivit utbildning inom häst sedan 1991. Det blev en lyckosam satsning redan från start. Hästinriktningen är den inriktning som genom åren lockat flest elever till skolan. Cirka 75 hästelever är i dag inskrivna i gymnasieskolan. Därtill kommer elever från gymnasiesärskolan och tidvis också vuxenutbildning. De flesta kommer från Jönköpings län men där finns även elever från andra delar av landet.

Innan byggstart ska nuvarande stall rivas för att ge plats åt det nya som kommer att byggas på samma plats som nuvarande. Under pågående rivning och byggtid kommer skolans ridhus att användas för tillfällig uppstallning av skolans hästar, lagring av material med mera.

– Går allt enligt planerna kommer nuvarande stallbyggnad att rivas i slutet av april och förhoppningsvis kan det nya stallet stå klart redan innan 2018 års slut, säger Ola.

Stadsbyggnadsnämnden sa vid sitt sammanträde ja till bygglov.

– Det har varit lite kontroversiellt och vissa har varit emot bygget, men vi såg inget skäl att inte bevilja bygglov, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.