Ann-Marie Nilsson tycker att skrivelsen från Tolust på ett bra sätt beskriver historien kring frågan om den flytande parken.

– Tolust har rätt i att det hela bygger på ett samverkansavtal mellan kommunen och Tolust. Jag har själv varit inblandad i frågan som ansvarigt kommunalråd och kommunen har sagt ja till planerna. Det har varit prövat i mark- och miljödomstolen och det finns inget som hindrar bygget ur miljösynpunkt, berättar Ann-Marie Nilsson.

Hon tycker att det är av största vikt att kommunen håller fast vid det som bestämts i samverkansavtalet och att man inte backar när man nu är på upploppet.

”Borde signalerat tidigare”

– Att det hela drar ut på tiden kan innebära stora konsekvenser för byggplanerna och här måste vi ha respekt för varandra, säger Ann-Marie Nilson, som säger att det stått still från kommunens sida för att det väckts en diskussion bland några förtroendevalda som inte vill ha den lösning som man nu jobbar för.

Annons

Kommunalråden Mona Forsberg, Ann-Marie Nilsson och Peter Jutterström väntas diskutera frågan om den flytande parken i Munksjön framöver.
Foto: Montage

Ann-Marie Nilsson menar att dessa personer glömt bort att det hela bygger på en överenskommelse mellan kommunen och Tolust och att man då måste vara samspelta.

– Det är olyckligt att det har blivit så här. Det är viktigt att politiken står upp för det arbete som man ändå sagt ja till att investera i. Om man inte ville ha den här lösningen så kunde man ha signalerat om detta i ett tidigare skede, men det har man inte gjort, säger Ann-Marie Nilsson, som har förståelse för den oro som Tolust nu känner.

– Vi kan alla ha olika åsikter, men nu finns det ett samverkansavtal och då måste vi stå upp för det, säger hon.

”Jättekonstigt att backa”

Kommunalråd Peter Jutterström (M) har efter skrivelsen kontaktat Tolust för att få till ett möte i slutet av månaden och då diskutera saken.

– Det är den politiska situationen som har gjort att det har blivit så här. Själv tycker jag att det är jättekonstigt att man först kan skriva ett avtal och att det sedan finns politiker som vill backa på det, säger han.

Kommunalråd Mona Forsberg (S) vill att kommunen ser över exakt vad som står i avtalet.

– Jag tycker att det är en spännande idé, men majoriteten i mitt parti har åsikter om detta och jag kommer att vara lojal mot partiet, säger hon.

Tolust förvärvade fastigheten Lappen 5 av Munksjö AB 2007 och påbörjade arbetet med att p..

Tolust förvärvade fastigheten Lappen 5 av Munksjö AB 2007 och påbörjade arbetet med att planera för byggnation. Tillsammans med kommunen genomförde de ett gemensamt arbete med arkitekttävlingar, som resulterade i att tjänstemän, politiker och Tolust var överens om att Nyréns var det vinnande förslaget.

Parallellt pågick detaljplanearbetet med omfattande utredningar kring miljö, trafik, buller med mera. Ett samverkansavtal arbetades fram och undertecknades 2012. Av avtalet framgick att Tolust och kommunen var överens om att strandnära aktivitetsområden skulle anläggas inom området. Ambitionen var att genomföra en utfyllnad av Munksjön, utformad som en park.

Kommunen beslutade att anta detaljplanen för området i etapper och man antog en detaljplan för den första etappen. Ett exploaterings- och entreprenadavtal tecknades.

Det arbetades fram en lösning för en flytande park då det bedömdes vara den optimala lösningen. Idén var förankrad med kommunalråd, politiker och tjänstemän.

Analyser visade att en utfyllnad av Munksjön inte var ett lämpligt alternativ och det beslutades att detta skulle ändras till att den flytande parkens förankringslösning till att parken ska förankras med stag mot mark i strandkant i stället och Tolust har fått tillstånd för detta. Representanter från rådhuset, stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har ställt sig bakom beslutet.