Annons

Äntligen! Nu kallar regeringen till samtal om byggande av nya stambanor. Det har vi i Jönköpings kommun väntat på. Nu finns chansen att lösa finansieringen av detta viktiga och nödvändiga framtidsprojekt. Stora satsningar behövs i upprustning av befintlig järnväg men också i form av nya stambanor eftersom kapaciteten i det nuvarande järnvägssystemet är för liten. Idag trängs fjärrtrafik, regionaltrafik och godstransporter på spåren med stora problem som följd. Det betyder att det ofta är regionaltrafiken som får stå tillbaka. För Jönköping är nya stambanor av avgörande betydelse. Vi behöver snabba, effektiva och klimatsmarta kommunikationer för att vidga vår arbetsmarknadsregion och klara den framtida kompetensförsörjningen för våra företag och offentliga verksamheter.

Annons

Nya stambanor är viktiga för att Sverige ska nå målet om en klimatneutral transportsektor. Spårtrafik på elektrifierad järnväg är det transportsätt som har störst kapacitet och är mest energieffektivt, även i jämförelse med andra elektrifierade transporter. Inte minst i Jönköping, med E4:an som passerar genom kommunen, ser vi tydligt behovet av att flytta tunga godstransporter från våra vägar till järnväg. Med den nuvarande, otillräckliga spårkapaciteten finns inte utrymme för en sådan överflyttning.

Nya stambanor är också ett effektivt sätt att binda ihop och skapa tillväxt – ekonomiskt och befolkningsmässigt – i hela vårt land och inte bara i våra storstäder. Många av de metoder som används för att beräkna samhällsnyttan med nya stambanor undervärderar starkt de förväntade effekterna av överflyttning av resandet från bil och flyg till snabba tåg. Man kan inte bara se till storstädernas behov av kommunikationer, det här handlar om att knyta ihop och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela landet. Det är samhällsekonomiskt lönsamt!

Det är riktigt att nuvarande spårsystem är i stort behov av upprustning, men vi måste kunna göra två saker samtidigt. Det är långa ledtider för att bygga ny infrastruktur och vi måste börja detaljplaneringen snarast. Vi kan inte först göra färdigt en sak och därefter börja tänka på nästa.

I Jönköping har vi under lång tid arbetat i bred politisk enighet för nya stambanor. Det uppskattar vi och det är vi glada för. Vi känner nu oro inför beskedet om att (KD) och (M) nekar att delta i samtalen med regeringen. Detta trots att det var en (M)-ledd alliansregering som initierade Sverigebygget med nya stambanor för höghastighetståg kopplat till fler bostäder. I Jönköping har vi gemensamt lagt ner mycket arbete för att möta detta genom vår planering av både infrastruktur och bostadsbyggande. Vi vädjar nu till lokala representanter för dessa partier, Andreas Sturesson (KD) och Peter Jutterström (M); sätt ner foten, var tydliga och se till att era företrädare förstår hur det ser ut i andra delar av landet och inte bara ser storstädernas intressen. Vi vill att (KD) och (M) tar ansvar och deltar i de samtal som regeringen inbjudit till!

Ilan De Basso (S), kommunalråd

Ann-Marie Nilsson (C), kommunalråd

Mona Forsberg (S), kommunalråd

David Gerson (L), talesperson

Margareta Sylvan (MP), lokalt språkrör