Annons

Kultur ger intellektuell stimulans, ökar människors motivation och livslust samt bidrar till god livskvalitet och livsmiljö. Därför bör kultur också vara en självklar del i vård, omsorg och rehabilitering. Men för att få ett demokratiskt samhälle med aktiva och delaktiga människor måste kulturen vara tillgänglig för alla. För att uppnå allt detta krävs en medveten strategi.

Kulturens mångfacetterade roll i samhällsbygget diskuteras flitigt och engagerat där varierande synsätt, behov och särintressen kommer till uttryck. I samtalen inkluderas ofta kulturens praktiska värde, med perspektiv som kulturens roll för en hållbar regional tillväxt, för turism, näringsliv och platsernas attraktivitet, men kultur är också en företeelse som måste få leva på sina egna premisser.

Annons

Utredningen Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan slår fast att kultur främjar hälsa och prioriterar ett antal kulturinsatser för att bidra till en mer jämlik hälsa.

Region Jönköpings län har det övergripande ansvaret för den kulturpolitiska utvecklingen i länet inom ramen för den så kallade kultursamverkansmodellen. Den regionala kulturplanen är det strategiska dokument som pekar ut den önskade riktningen för kulturens roll och betydelse. I kulturplanens uppdragsbeskrivningar som de regionala kulturinstitutionerna och kulturorganisationerna har att förhålla sig till för att ta del av offentliga medel, står det att de ska ”… delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens roll för god hälsa”. I denna formulering finns en tydlig ambition att kulturen i sin bredd ska höra ihop med kultur och hälsa. Kulturen ska ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv.

I arbetet med att förverkliga dessa prioriterade kulturinsatser för en mer jämlik hälsa och uppdragen i regionala kulturplanen, sker stora satsningar på att utveckla området kultur för hälsa i Jönköpings län. Det görs i form av praktiskt genomförande och metodutveckling inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och området barn och unga.

I samverkan mellan kulturverksamheterna, kommunal verksamhet, folkbildningen och föreningslivet genomför vi ett antal insatser, som till exempel;

Möten med minnen – specialvisning på museum för personer med alzheimer och deras anhöriga. Syftet är att väcka minnen och att stimulera det som är friskt. Men också att ge en ny upplevelse och att göra något tillsammans.

Dans för dig med Parkinson – bidrar till gemenskap och delaktighet och underlättar för deltagarna att acceptera sina begränsningar och att de kan slappna av och vara sig själva. Dansen, levande musik och gruppen bidrar tillsammans till en positiv helhetsupplevelse.

Aktivt liv i Jönköpings län – en webbportal där kulturaktiviteter för äldre samlas för att kulturlivet ska vara mer tillgängligt och kunna utnyttjas av fler invånare och besökare. Kulturunderstödd rehabilitering – en arbetslivsinriktad rehabiliteringsform, som erbjuds inom primärvården, som innebär att delta i kulturaktiviteter i grupp. Målgruppen är personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och smärta.

Språklust – främjar en god språkutveckling hos alla barn, oavsett modersmål och språkstörning, genom samverkan mellan barnhälsovård, logopeder och länets biblioteksverksamhet.

Dansa utan krav – dans i grupp som främjar psykiskt välmående hos tonårstjejer med psykosomatiska symtom, till exempel magont och huvudvärk. Fokus ligger på rörelseglädje, gemenskap och kravlöshet och inte på prestation.

Forskningen visar att kulturupplevelser har en positiv inverkan på hälsan.

Därför är det viktigt att i det kommande kulturpolitiska arbetet, så väl som i det allmänpolitiska, att förtydliga styrkan i samspelet mellan kultur och hälsa.

Sjukvården har vi utvecklat för att vi ska få vara friska, få hjälp vid sjukdom och för att vi ska överleva. Kulturen behöver vi för att vi ska vilja överleva.

Styrgrupp Kultur för hälsa i Jönköpings län

Lars Johansson, direktör, Utbildning och kultur, Region Jönköpings län

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Region Jönköpings län

Jesper Ekberg, folkhälsochef, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Per-Ola Nilsson, verksamhetschef, Smålands Musik och Teater, Region Jönköpings län

Jörgen Lindvall, kulturchef, Kultur och utveckling, Region Jönköpings län

Paula Bergman, folkhälsoutvecklare, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Birgitta Ekeberg, sjuksköterska, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Sergei Muchin, museichef, Jönköpings läns museum

Laila Bradling, ordförande, Jönköpings läns bildningsförbund

Irene Oskarsson, ordförande, Jönköpings läns hembygdsförbund

Tomy Eklöv, regionarkivarie, Jönköpings läns arkivförbund

Länets kulturchefsnätverk genom Ola Bengtsson och Johan Gärskog.