Annons

Vi i styrande Koalition för Region Jönköpings län är väldigt glada för att Sveriges största konferens om jämställdhet är förlagd till vårt län. Under 5-6 februari kommer människor från hela Sverige till Jönköping för att delta på Forum Jämställdhet och helt fokusera på arbetet för att ge både kvinnor och män samma förutsättningar, rättigheter och möjligheter. Region Jönköpings län är delarrangör av konferensen.

Region Jönköpings län är en stor arbetsgivare där 80 procent av de anställda är kvinnor. Jönköpings län är präglat bland annat av små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin som har varit och är mansdominerade. Det finns brister hos både offentlig verksamhet och i näringslivet när det gäller jämställdhet. Kvinnor ska ha samma ekonomiska möjligheter som män.

Annons

Jämställdhet är både en viktig hälso- och utvecklingsfråga. Allt hänger ihop. Jämfört med mer mansdominerade yrken halkar kvinnodominerande yrken efter i lönebildning. Mer jämställda löner innebär både bättre arbetsmiljö på jobbet och bättre självständighet och oberoende av andra. När fler generellt får det bättre ställt ekonomiskt ger det bättre förutsättningar för hållbar utveckling och regional tillväxt. Bättre social hållbarhet ger bättre jämställd tillväxt och därmed bättre regional utveckling.

Som arbetsgivare har Region Jönköpings län utmaningar. Andelen heltidsarbetande kvinnor inom vår egen verksamhet är låg i en jämförelse med andra regioner i landet. Deltidsarbete under ett arbetsliv innebär stora konsekvenser i form av sämre ekonomiska möjligheter och sämre pensionsutveckling. Jönköpings län i stort ligger även lågt till när det gäller andelen anställda som tar ut pappaledighet. Så här kan vi naturligtvis inte ha det. Det leder till ett hälsoglapp mellan män och kvinnor i samhället. Vi måste arbeta stenhårt för att minska hälsoklyftan.

En tydlig anledning till att många kvinnor inte arbetar heltid är för att det är slitsamt. Vårdyrket är tungt, både fysiskt och psykiskt. Här behöver vi också förändra. Kvinnor tar utöver arbetet ofta ett större ansvar för hemmet. All vårdpersonal ska orka arbeta heltid. Veckoarbetstiden behöver stå bättre i relation till arbetsbelastningen. Därför fortsätter arbetet under 2020 med olika arbetstidsmodeller i projektform. Där verksamheten anser att det är möjligt kommer det också att ges ökade möjligheter att arbeta på distans. Målet är att generellt förbättra arbetsmiljön.

I koalitionens budget för 2020 i Region Jönköpings län finns det angivet att jämställdhet är en demokratifråga som i grunden handlar om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser samt om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsperspektivet ska införlivas i allt beslutsfattande och på alla nivåer och i alla steg av processen. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning av perspektiv inom verksamheten.

När både kvinnor och män upplever att Jönköpings län är ett föredöme när det gäller jämställdhet så kommer fler att vilja flytta hit. Attraktiva, moderna och jämställda arbetsgivare kommer att ha lättare att rekrytera nya medarbetare. Regionen, kommuner och företag skriker efter att hitta rätt kompetens och då behövs hela befolkningen. Fler kvinnor kommer sannolikt att starta nya företag. Fler kvinnor kommer sannolikt att ta del i bolagsstyrelser. Om Region Jönköping län kan vara ett föredöme kommer samhället att följa efter i arbetet för ett jämställt arbetsliv.

Marcus Eskdahl (S)

Jimmy Ekström (L)

Koalition för Region Jönköpings län