I dag är det åkermark i området där de nya villorna planeras att byggas. Närliggande bebyggelse är gles och består av villor. Fastighetsägaren har i samband med ansökan om planbesked ansökt om förhandsbesked för två villatomter på en del av fastigheten, något som beviljades i slutet av januari. Nu ansöks det alltså om ytterligare åtta-tio villatomter i området.

Eftersom jordbruksmarken är brukningsvärd krävs det enligt lagen att etableringen utgör ett väsentligt samhällsintresse för att det ska kunna tas i anspråk. Kommunens tjänstemän är positiva till planerna då många vill bo på landet och att det kan bidra till en levande landsbygd. Det finns ett stort intresse från kommunens sida att utveckla Öggestorp med tanke på närheten till Jönköping.

Naturlig utbyggnad

– Även om det handlar om bebyggelse på jordbruksmark här så ser vi att man behöver göra en avvägning. Vi anser att det allmänna intresset väger över och därför är vi positiva till bebyggelsen, säger Joakim Kjell på stadsbyggnadskontoret.

Annons

Tjänstemännen menar att den nya bebyggelsen är en naturlig fortsatt utbyggnad från ett befintligt samhälle. En infartsväg till området finns inte i dag och föreslås utredas om politikerna vill gå vidare med planerna. En anslutning föreslås ske till Lekerydsvägen i söder eller Stensjövägen i nordost.

Fornlämningar i området

Då det handlar om ett större markområde som tas i anspråk i Öggestorp i en bygd som är rik på fornlämningar har länsstyrelsen bedömt att det behövs göras en arkeologisk utredning för att avgöra om det finns fornlämningar i marken.

Åtta-tio villatomter föreslås skapas i Öggestorp, vilket kan få fler att flytta dit.
Foto: Johan Lindblom

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas 2020 och tros ha vunnit laga kraft efter ett och ett halv till två år efter att detaljplanearbetet har startas om ingen överklagar.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att politikerna beviljar planbesked för området som fastighetsägaren ansökt om.

Här planeras nya bostäder.
Foto: Jönköpings kommun