Annons

Nu har politikerna i stadsbyggnadsnämnden beslutat att detaljplanen som rör den nya skolan på Strandängen-Korteboområdet i Jönköping ska gå ut på samråd.

– Jag är säker på att den här nya skolan blir verklighet, säger Anders Samuelsson.

Tanken är att den nya Djupadalsskolan, som ska byggas efter rondellen ut mot Kortebo, ska innehålla förskola, särskola, grundskola, högstadium och tillhörande idrottshall.

– Det här är en av våra största skolsatsningar som planeras just nu. Den här skolan är tänkt att bli en F-9-skola som ska ansluta till naturen. Det blir bra för förskolan som kan ha utflykter i naturen där. Skolan kommer också att främja utvecklingen av Strandängen, säger Anders Samuelsson.

Olika skoltyper

Den nya skolan är tänkt att avlasta Junedalsskolan och Talavidskolan, plus att skolan ska kunna ta emot nya elever från området.

Annons

Stadsbyggnadskontoret har påtalat att befintlig trafikkapacitet utmed Kortebovägen redan i dag är ansträngd och en fortsatt exploatering i Kortebo, utöver Strandängen och Djupadalsskolan, först är möjlig efter att det genomförts en översiktlig trafikutredning med förslag på åtgärder.

Tjänstemännen har kommit fram till att det är möjligt med två typer när det gäller utseendet på skolan, antingen en förmodern eller en modern skola.

Exempel på förmodernistiska skolor är Talavidsskolan, Torpaskolan och Per Brahegymnasiet, byggda under eller innan 1900-talets första hälft utfört i klassicistisk eller motsvarande arkitektur.

Fordonsfria skolgårdar

Erik Dahlbergsgymnasiet och Bäckadalsgymnasiet, byggda under 1900-talets andra hälft, är typexempel på moderna skolor utförda i modernistisk arkitektur. Utöver skillnaderna i formuttryck vad gäller byggnadshöjd, fasaduttryck,avstånd mellan byggnad och gata skiljer sig även skoltypernas funktion och mer specifikt kommunikationen mellan skola och bostad. Det kan härledas till den motorburna trafikens tillkomst i staden under mitten av 1900-talet.

Planen för Djupadalsskolan är att kombinera kvalitéer ur bägge skoltyper. Det innebär att den nya skolan blir en sammanhängande byggnad med viss reservation för idrottshallen och förskolorna. Man vill utnyttja marken genom att det blir en skolbyggnad fördelat i flera våningsplan.

”Skolbyggnaden med fasad placeras i liv med omkringliggande gaturum”, skriver tjänstemännen och uppger att man också tar höjd för kommande stadsutveckling genom att göra plats för framtida utbyggnader.

Huvudentrén, hämta/lämna-funktioner och parkeringsplatser placeras i direkt närhet till varandra bort från omkringliggande trafikleder. Det kommer också att bli fritt från fordon på skolgårdarna.

Gångavstånd till bussen

Det finns lite olika idéer på hur skolan skulle kunna utformas. Ett förslag är en sammanhängande huvudbyggnad med fasader. Huvudbyggnadens södra del skulle skjuta in i området med en större parkering som vetter mot Djupadalsleden. Huvuddelens norra del mot idrottshallen föreslås bli plats för årskurs F-6 och den södra delen för årskurs 7-9.

Enligt detta förslaget skulle idrottshallen placeras väster om Kortebovägen och där skulle det då bli plats för idrott, omklädningsrum, läktare, lärarrum, förråd med en total byggnadsarea på cirka 1.850 kvadratmeter.

Utrymmet mellan idrottshallen och en del av huvudbyggnaden skulle enligt detta förslag kunna användas för ett entrétorg med möjlighet till cykelparkering och möjlig överbyggnad. Torget skulle då bli inom 50 meters gångavstånd från busshållplatserna.

Enligt den första skissen skulle förskolan få två våningar med utemiljöer åt väst. De får då en utemiljö som skulle ge plats för cirka 130 förskoleelever.

Fyra våningsplan

Ett annat alternativ till skiss över skolan är att det blir en sammanhängande huvudbyggnad som skiljer sig från det första förslaget på så sätt att huvudbyggnadens södra del löper parallellt med Djupadalsledens sträckning. Huvudbyggnaden skulle enligt detta förslag få fyra våningsplan med huvudentré, aula, mediatek, skolmatsal/skolkök, slöjdsalar och vaktmästeri och liknande.

Huvudbyggnadens norra del mot idrottshallen föreslås även i det andra förslaget bli för årskurs F-6 och den södra delen för årskurs 7-9. Idrottshallens placering förskjuts söderut med möjlighet att placera cykelparkeringar norr om idrottshallen och i anslutning till Lundbergsvägen.

Förskolans placering och tillhörande hämta/lämna-funktioner skiljer sig från det första förslaget och har i det andra förslaget placerats i nära anslutning till Djupadalsleden. Förskolans utemiljö skulle göra det möjligt att få plats med cirka 129 förskolebarn.

Om allt går enligt planerna tros detaljplanen vinna laga kraft i september nästa år.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app