Det är Riksbyggen ekonomiska förening som ansökt om planbesked för fastigheten för att kunna göra en förtätning med flerfamiljshus. Tanken är att det ska bli två flerfamiljshus på elva våningar med cirka 27 000 bruttoarea var längs med Ekhagsravinen.

Området ligger på Ekhagen strax öster om centrala Jönköping i nära anslutning till E4. Området ligger vid Ekhagsravinen som delar villaområdena och flerbostadshusområdena i västra och östra Ekhagen. I dag består närområdet av flerfamiljshus från 1960-talet i sju våningar och ett punkthus på åtta våningar från 2000-talet. Det finns även trevåningshus söder om området.

"Stad som växer”

– Alla städer kring järnvägen är intressanta för oss att satsa på och Jönköping är en av städerna som vi vill satsa på. Det är en stad som växer. Vilken målgrupp vi ska rikta in oss för när det gäller fastigheterna har vi inte funderat så mycket på än. Det är något vi tar längre fram, säger Jens Rooth.

Annons

Stadsbyggnadskontoret vill att politikerna säger ja till satsningen, men påpekar att det kommer att krävas utredningar hur trafiksituationen i området kan påverkas av de nya bostäderna och de tänker så särskilt på Ekhagsrondellen. Det anses behövas såväl trafikutredningar som parkeringsutredningar för området.

En förtätning tros även kunna belasta den redan ansträngda förskolan och grundskolan i området. Det saknas i dag förskoleplatser för det befintliga behovet. Detta menar tjänstemännen måste beaktas så att inga bostäder blir klara innan skolorna och förskolorna har byggts om.

Ombyggnad planerad

En om- och nybyggnad vid Ekhagsskolan är planerad och planarbetet för detta beräknas påbörjas nästa år. Om politikerna väljer att de nya bostäderna ska bli student- eller ”vårdbostäder” som inte påverkar trafiken på samma sätt, så tycker tjänstemännen att arbetet med bostäderna kan påbörjas innan skolsituationen är löst.

Detaljplanen bedöms vinna laga kraft efter uppemot två år om ingen överklagar beslutet. Detaljplanen bedöms sedan kunna påbörjas tidigast år 2020.

Här planerar Riksbyggen sin bostadssatsning.
Foto: Jönköpings kommun