Som ett led i att fler kommunanställda slutat sina anställningar ökar trycket på att nyanställa personal. Samtidigt som nya chefer ska få bättre introduktion och stöttning i form av mentorer så pekar en granskning gjord av kommunens revisorer med stöd av Deloitte på att just rekrytering av personal är något som upptar en stor del av chefernas tid.

Ylva Millback, kommunens HR-chef, säger att rekrytering av ny personal upptar mycket tid.
Foto: Elin Elderud

”Vi noterar att det inom utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret finns behov av ytterligare stöd till chefer i rekryteringsärenden, särskilt gällande gallring och urval”, står det i rapporten.

Annons

Finns en otydlighet

Vidare står det att det i samband med intervjuer framkommit att förvaltningens chefer till viss del upplever ansvaret för rekryteringsprocessen som otydlig, speciellt avseende lönefrågan. Chefer har uppgett att de inte har delegation att besluta om lönesättning och därmed inte fullt ut kan ta det ansvar de har för rekryteringsprocessen. När det gäller gallring och urval har exempelvis förskolechefer och rektorer önskat stöd från förvaltningens rekryteringsenhet.

I granskningen framgår det även att det råder viss otydlighet mellan socialförvaltningens chefer och personalchef/HR-strateg/HR-konsult kring vem som äger det faktiska ansvaret för rekryteringsprocesserna.

Tar mycket tid

Ylva Millback, kommunens HR-chef, bekräftar att rekrytering av ny personal tar mycket tid.

– Förvaltningarna har gjort på lite olika sätt när det gäller rekrytering av ny personal. Socialförvaltningen har en rekryteringsenhet och på andra ställen finns det chefer som rekryterar personalen själva. Vi är en jätteorganisation och då måste varje förvaltning fundera vad som är bäst, säger Ylva Millback.

Hon märker själv att rekrytering av ny personal har tagit mer tid de senaste åren.

– Jag kan bara titta på hur det ser ut centralt här på stadskontoret. För några år sedan hade vi en person som höll i rekryteringarna. Nu har vi tre personer som jobbar med rekryteringar på delad tjänst. Nu har vi den här rörligheten på arbetsmarknaden och då måste man fundera hur man gör nu. Man måste ställa om och det tror jag är vad som krävs i förvaltningarna, säger Ylva Millback.

För höga krav

Jönköpings kommuns revisorer ser också en risk att högskoleutbildade inte söker tjänster där deras kompetens utnyttjas till fullo. De tror att det dels kan bero på bristande möjligheter till stimulans och utveckling och dels på grund av lägre lönenivåer.

Relaterat: Många anställda slutar
Relaterat: ”Vi jobbar på att höja lönerna”

”Att sätta krav på högskoleutbildning för tjänster såsom elevassistenter eller skoladministratörer innebär risk för onödiga krav på formell kompetens. Dessa uppgifter skulle kunna utföras av personal med lägre formell kompetens, så att personer med särskild kompetens kan utnyttjas i mer krävande delar av verksamheten”, står det i rapporten.

Läs även:

Många anställda i kommunen slutar

”Vi jobbar på att höja lönerna”

Kravet: Cheferna måste bli bättre

Friskare med nya arbetstider

Nyanställningar tar för mycket tid

Ny tjänst ska avlasta vid nyanställningar