Annons

Koalition för Region Jönköpings län står för öppenhet, handlingskraft och framtidstro. Vi sex partier respekterar varandras olikheter och ska ha ett inkluderande ledarskap.

Jönköpings län har som många andra län utmaningar med att hitta rätt arbetskraft. Bristen på personal hotar den regionala utvecklingen. För att få folk att trivas och vilja flytta till vårt län krävs krafttag inom flera områden.

Jämställdheten behöver förbättras, kulturutbudet behöver bli starkare och företag behöver få bättre förutsättningar för att växa. Som organisation och som länets största arbetsgivare kommer Region Jönköpings län att gå i bräschen för att intensifiera arbetet med att öka länets attraktivitet. Allt går inte att göra samtidigt men det går att påbörja arbetet överallt.

Annons

Vi kommer arbeta utifrån tre övergripande områden.

Investera i personalen

Omsättningen av vårdpersonal ska minska. Arbetsmiljön behöver förbättras. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och servicepersonal ska göra det som de är utbildade till och anställda för. Vi ska bli oberoendet av hyrpersonal. Medarbetarnas inflytande behöver öka och facken ska bli mer involverade.

Tillsammans med personalen ska Region Jönköpings län pröva nya arbetstidsmodeller i projektform. Fler sjuksköterskor ska kunna gå specialistutbildningar. För att intensifiera arbetet har vi tillsatt en personaldelegation under regionstyrelsen.

Jämlik hälso- och sjukvård

Region Jönköpings län har en sjukvård som håller världsklass men det finns stora utmaningar med tillgängligheten. Under 2019 ska en plan arbetas fram för hur våra tre akutsjukhus kan garanteras på lång sikt. Det är en förutsättning för jämlik vård av hög kvalitet.

Det lokala ledarskapet inom vården ska ha tydligare mandat att leda och ta ansvar. Det förebyggande folkhälsoarbetet ska intensifieras och det ska tas krafttag mot den ökade psykiska ohälsan. Mer resurser kommer att flyttas till den nära vården.

Hållbar regional utveckling

Omställningen till ett hållbart samhälle har högsta prioritet. Genom att Region Jönköpings län tar fram en koldioxidbudget kan klimatutsläppen minska i den takt som krävs för att fullfölja 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Vi vill rusta upp länets järnvägslinjer och på sikt driva dem fossilfritt, utreda ett industriellt utvecklingscentrum inom teknik, göra Nässjö till nationellt centrum för järnvägsutbildningar, ta fram en strategi för hur flygresor kan göras fossilfria, införa ett prisvärt seniorkort hos Länstrafiken, driva på för att Sverige och länet ska få nya stambanor med tåg som klarar 320 kilometer i timmen.

Skolelever ska få ta del av fler kulturupplevelser och det fria kulturlivet ska få bättre tillgång till scener på kulturhuset Spira. Fler små och medelstora företag ska kunna växa.

Koalition för Region Jönköpings län kommer att ha det övergripande perspektivet. Under mandatperioden ska Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, näringslivet, civilsamhället, arbetsmarknadens aktörer, Jönköping University, Science Park, Länsstyrelsen och kringliggande regioner skapa förutsättningar för bättre regional utveckling.

Jönköpings län ska bli attraktivare att bo och leva i. Så möter vi morgondagens behov av kompetent arbetskraft inom både offentlig sektor och näringslivet.

Vi hoppas att du håller med om det här och vill vara med på den resa som nu inleds. Nytt ledarskap för Region Jönköpings län!

Mia Frisk (KD)

Marcus Eskdahl (S)

Rachel De Basso (S)

Rune Backlund (C)

Martin Nedergaard-Hansen (BA)

Jimmy Ekström (L)

Sibylla Jämting (MP)

Koalition för Region Jönköpings län