Relaterat: ”Högriskprojekt” att byta regionens datasystem

Anette Peterson är hälso- och sjukvårdsstrateg inom folkhälsa och sjukvård och har befattningen som systemägare för Cosmic inom Region Jönköpings län. Hon säger att skälet till bytet från Ros till Bos är att övriga delar finns inom Cosmic och att man vill få full nytta av den utveckling som är på gång för hela Cosmic.

– Det kommer nya funktioner med översikter och analysytor och man jobbar med beslutsstöd för läkare och sjuksköterskor där systemet skannar av riskfaktorer, till exempel, säger hon.

Men anställda ser ju inte behov av eller nytta med att byta själva remissystemet?

– Vi byter inte för att Ros inte funkar. Det är ett bra system med finesser som har utvecklats under åren. Men Bos är inbyggt i Cosmic och nu fasar vi in det.

Annons

Enligt uppgifter till tidningen kan systembytet kosta uppåt hundra miljoner kronor, sett till att det är omfattande och berör många. Men i beslutsunderlag som tidningen begärt ut har uppgifter om beräknade kostnader strukits bort, liksom uppgifter om ansvariga personer i Kalmar och Östergötland.

Mycket i rapporterna har strukits så att allmänheten inte kan ta del av utredarnas slutsatser. Foto:
Bland annat har regionen strukit listor över de krav på förbättringar i det nya systemet som måste göras innan det kan sjösättas. Foto:
Även namnen på deltagarna i projektgruppen har strukits. Foto:

Även ett stycke med rubriken Kommunerna är överstruket och uppgifter som rör funktion och säkerhet.

Varför vill ni inte redovisa allt utan har maskat många uppgifter?

– Maskningen beror på it-säkerhetsfrågor och affärshemligheter, svarar Anette Peterson.

Har ni identifierat risker och kritiska moment?

– Det har gjorts riskanalyser, det är tekniska delar som att provsvaren går över på ett rätt sätt. Nu arbetar man i båda systemen och speglar upp svar från Ros i Bos. Vi väntar in utvecklingen och till nästa höst ska vi även kunna göra beställningar och få provsvar direkt i Bos.

Hur motiverar ni personal som varit nöjd med Ros och inte ser behov av bytet?

– Vi har en referensgrupp men det är svårt att se hur det fungerar innan det är på plats. Det finns en oro, man vet vad man har men inte vad man får och när man byter system kräver det ett annat arbetssätt.

Ledningen för Region Jönköpings län har valt att föra in ett ofärdigt system i sjukvården. Anette Peterson, som är systemägare för Cosmic, anser att det är rätt beslut trots osäkra kostnader och osäkerhet om vad resultatet blir.
Foto: Johan Werner Avby

När blir Bos hanterligt, effektivt och patientsäkert?

– Vi har ingen fullständig tidplan för det, mer än en preliminär. Det finns behov av att utveckla saker i Bos som har funnits med i Ros och det är en sådan utveckling igång.

Tror du att ni kan nå den vision ni satt upp?

– Det är svårt att säga, jag förstår att journalsystem på det här sättet är väldigt komplext. Jag uppfattar att Cambio (leveransföretaget) tar det på allvar och ska försöka genomföra det som vi önskar. Sen är det hur snabbt det går. Vi är angelägna om att det ska gå så snabbt som möjlig.

Vad vet ni om kostnaderna för bytet? En utredning pekar på behov av stora reserver på grund av stor osäkerhet i processen.

– Det finns inte en helt fullständig del, säger Anette Peterson.

Senare mejlar Anette Peterson uppgifter om kostnader bakåt i tid och fram till 2022. Sammanlagt uppgår de redovisade kostnaderna till drygt 32 miljoner fram till år 2022. Då ingår inte utbildningskostnader för cirka 9 000 anställda.

I morgon: Läs tredje delen av vår granskning av regionens data-systembyte.

Så ska Cosmic utvecklas

Nio kunder (åtta regioner och Sankt Görans sjukhus) har bildat en kundgrupp till Cambio Heal..

Så ska Cosmic utvecklas

Nio kunder (åtta regioner och Sankt Görans sjukhus) har bildat en kundgrupp till Cambio Healthcare för utvecklingen av Cosmic.

Visionen är att Cosmic ska utvecklas till ett modernt informationssystem i världsklass. Digital utveckling behövs för utveckling av hälso-och sjukvården.

Kundgruppen satsar 500 miljoner till företaget för utvecklingen och Region Jönköpings län beslutade vid ett extrainsatt möte med regionstyrelsen i juni att satsa sin del, 70 miljoner. Hur stor del som avser bytet till remissystemet Bos har inte gått att få fram. I beslutsunderlaget står det att förvaltningskostnaden förväntas minska.

Östergötlands del av de 500 miljonerna är 90 miljoner och man har också reserverat medel för successivt ökade driftskostnader med 55 miljoner till 2023.

Remissdatasystemet Weadd Ros från företaget Evry ska avvecklas successivt men kostnaden för systemet ligger kvar tills Cosmic Bos är fullständigt infört. Kostnaden för Bos har bakats in i ett utökat Cosmicavtal sedan ungefär två år tillbaka.