Annons

Jnytt har tidigare berättat att området vid Oset i Huskvarna ska ses över och att de tre socialdemokraterna Mikael Rydberg, Lars-Evert Sahlin och Britt-Marie Gladh i en motion föreslår förbättringar av parkeringen vid Oset.

I motionen framfördes önskemål om att utveckla Oset till ett väl fungerande aktivitets- och rekreationsområde, där bland annat servering och toalettbyggnad, duschmöjligheter på stranden, ökat antal grillplatser, aktivitetsytor och badramp vägs in.

Socialdemokraterna ville också att det skulle skapas bättre parkeringslösning vid badplatsen och att det skulle ordnas en ställplats för husbilar och gästhamn för båtar i området, där dessa mot en avgift kan nyttja en enklare servicebyggnad som gjorts i området.

Annons

Vidare ville politikerna att det skulle röjas upp runt Huskvarnaån och att det skapas en bättre tillgänglighet mellan Oset och centrala Huskvarna. De vill att det byggs en eller flera fiskebryggor i området.

Tekniska nämnden får på tisdagens sammanträde möjlighet att tycka till om motionen och tjänstemännen har redan kommit med ett yttrande. De konstaterar att motionen stämmer väl överens med kommunens plan och ambitioner. Kommunen ser ett behov av att även se över en större del av Vätterns strandremsa, från Domsand till Brunstorp.

Permanent toalett 2020

Under åren har det från olika håll lämnats in förslag på hur olika badplatser kan utvecklas och kommunen har sett ett behov av utveckling och förbättringar på flera platser, bland annat vid Oset. Därför ska kommunen ta ett helhetsgrepp när det gäller detta och fram till dess kommer tekniska kontoret att göra punktinsatser och följa skötselplanen för Oset.

Planen är att under nästa år projektera ställplatser och permanent toalett och under tiden blir det en uppställd vagn som tidigare. Målet är att det 2020 ska finnas en permanent toalett vid Oset.

Sedan i somras har parkeringsplatsen vid Oset byggts om. Parkeringsytan har asfalterats, det har kommit upp nya staket och parkeringsytan har tydliggjorts. Det har också satts upp ny belysning i form av tre belysningsstolpar. Vändplanen har utökats och cykelvägen har gjorts i ordning.

Skapa ställplatser

Även på den grusade delen av parkeringsytorna finns nu ett räcke mot norr, men är öppet ner mot ån. Kommunens mål är att skapa minst tio ställplatser på en yta väster om parkeringen som nu gjorts i ordning.

När det gäller en enklare servicebyggnad eller gästhamn så vill tjänstemännen att det ska ingå i den översyn som kommunen ska göra.

Tjänstemännen är också positiva till att röja upp runt Huskvarnaån. I samband med en inventering kring Kåvasjön fick tekniska kontoret i uppdrag att göra en skötselplan av området. Planen är att detta ska vara klart under nästa år och det har också ansökts om pengar från Boverket för att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster längs Huskvarnaån och Smedbyparken.

Vill flytta reningsverk

Om Boverket beviljar pengarna är det tänkt att dessa ska användas för att gynna tillgängligheten till områden kring Huskvarnaån, Rumlaborgsområdet och Kåvasjön.

När det gäller socialdemokraternas förslag om att flytta reningsverket som ligger vid badplatsen bedömer tjänstemännen det som kostsamt och arbetsamt. Därför föreslår tjänstemännen att detta ska tas upp som en egen tid i framtiden även om man kan ha med det i tankarna när man gör en helhetssyn av Vätterstrandens remsa.

”Kommunen måste då väga in de ekonomiska faktorerna i förhållande mot estimerat nyttjande av en gästhamn”, skriver tjänstemännen.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app