Annons

I den pågående idétävlingen har nu de slutliga förslagen och lösningarna för hur ett kommande stationsområde för höghastighetsjärnväg i Jönköping skulle kunna se ut. Just nu arbetar juryn för fullt med att värdera och gå igenom förslagen och nu ges även allmänheten möjligheten att få se förslagen.

I arbetet med det tänkta stationsområdet har Södra Munksjön Utvecklings AB, tillsammans med Jönköpings kommun, arrangerat en idétävling. Syftet med tävlingen är att i ett tidigt skede få fram idéer och visioner för hur ett kommande stationsområde kan planeras in i Södra Munksjön samt i Jönköping som helhet.

Olika kriterier

I mars valdes fyra team ut, av totalt 30, för att redovisa lösningar och idéer till stationsområdet. Under våren har de arbetat fram sina tävlingsbidrag där bland annat stationsbyggnadens och områdets utformning, utbud av service, handel och kultur samt mer tekniska lösningar presenteras. När juryn bedömer förslagen tar de hänsyn till ett antal olika kriterier;

Annons

- stationsområdets relation till och inpassning i den omgivande stadsdelen och staden,

- stationsområdets och stationens organisation, funktion och utformning i sig,

- föreslaget innehåll, omfattning och blandning (handel, kontor, bostäder mm)

- trafikflöden och logistik, särskilt samspelet mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik

- utformning av stadsrum, cykelvägar, promenadstråk, gator och annan allmän plats

- genomförbarhet

Idétävlingen kostar kommunen 2,5 miljoner kronor.

Berättar om planerna

På lördag ges allmänheten möjlighet att se bidragen till idétävlingen för stationsområdet i Södra Munksjön. Visningen på Atollen, Fiskargränd 1 kl. 10.00-14.00.

På plats finns kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) samt tjänstemän från både utvecklingsbolaget och kommunen som berättar mer om planerna kring den framtida höghastighetsjärnvägen.