Som Jnytt tidigare har skrivit om planeras det för en ny förskola som ska ligga vid Huskvarna folkets park.

– I södra Huskvarna är det ont om förskolor och geografiskt ligger Folkets park bra till, har Martin Höglund, lokalplanerare i kommunen, tidigare sagt till Jnytt.

Stadsbyggnadsnämnden fattade i torsdags beslut om granskning av detaljplanen. I detaljplanen värnas det om de naturvärden som finns på platsen i form av storvuxna ekar samtidigt som man möjliggör för att ändra användningen genom att utreda byggnation av en förskola i två våningar.

Förskolan väntas rymma 60 barn fördelade på fyra avdelningar. Tanken är att byggnaden ska utformas med hänsyn till verksamheten och passa både elever och personal. Den kommer också att vara anpassad till platsens fysiska förutsättningar med en terrasserad tomt som sluttar mot norr och då flera stora ekar bevaras kommer de att ge naturvärden till förskolegården. Det finns också möjlighet att bygga komplementbyggnader för barnens lekutrustning.

Annons

Ny gångväg görs

För att det ska bli säkrare för barnen är det tänkt att det ska byggas en ny gångväg mellan parkeringen utmed Fackelgatan och förskolans entré. Vägen kopplas samman med den befintliga trottoaren utmed Majgatan, vilket kommer att ge en bredare gångyta för den som hämtar och lämnar barnen på förskolan.

Vid entrén till förskolan kommer det att finnas plats för en cykelparkering. Delar av den befintliga parkeringen utmed Fackelgatan kommer att användas för förskolans parkeringsbehov, både när det gäller personal och föräldrar som hämtar och lämnar barn. En handikapparkering kommer att finnas max 25 meter från förskolans entré och föreslås placeras på framsidan av förskolebyggnaden utmed Majgatan.

Den norra delen av parkeringen kommer fortsättningsvis att vara en allmän parkering.

Minskad attraktivitet

tjänstemännen vill att politikerna går vidare med förskoleplanerna då man pekar på ett stort behov av en ny förskola i Huskvarna. Om politikerna skulle säga nej till den nya förskolan ser tjänstemännen en risk att det skulle bli fortsatt ansträngd förskolesituation, vilket på sikt leder till fler tillfälliga lösningar i form av barackbyggnader i stället för väl tilltagna byggnader anpassade för permanent användning.

”Detta kan även påverka planerade utbyggnadsmöjligheter i Huskvarna och leda till att attraktiviteten för området minskar. Barnfamiljer kommer då i högre grad välja att bosätta sig i andra orter där tillgången på elevplatser är högre”, skriver tjänstemännen.

– Det här är en viktig förskola och det har knappt varit något motstånd alls kring den. Det är lugna miljöer och inte särskilt kontroversiellt, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Läsare har uttryckt oro för att boende i området ska bli utan parkeringsplatser när föräldrar hämtar och lämnar barn vid den nya förskolan. Men Samuelsson menar att det finns anvisade platser för hämtning och lämning av barnen.

– Föräldrarna får så klart inte ta platser från de som redan bor i området.

Behovet av en ny förskola i Huskvarna är stort. Nu har skisser tagits fram som visar hur det kan komma att se ut när den nya förskolan byggs vid Folkets park.
Foto: Jönköpings kommun

Så här är det tänkt att den nya förskolan ska se ut.
Foto: Jönköpings kommun

Här väntas den nya förskolan ligga.
Foto: Jönköpings kommun