Sedan en bibliotekarie misshandlades av en 14-årig pojke som stökade på biblioteket för ett par veckor sedan, så har nu kommunen vidtagit åtgärder för att biblioteket ska bli en tryggare plats både för personalen och besökare.…

Väktare på plats
Den senaste veckan har det varit väktare på plats vid biblioteket och det kommer man att fortsätta med under vissa tider.
−Efter händelsen har vi träffat medarbetarna vid flera tillfällen och det finns en oro för att något liknande skulle kunna hända igen, en oro som vi tar på stort allvar. Som arbetsgivare har vi ansvar för våra medarbetares arbetsmiljö och som en följd av det som hänt gör vi nu flera åtgärder så att de ska känna sig trygga, säger Ulf Moberg, bibliotekschef i Jönköpings kommun.

Larm och utbildning
Nu kommer man bland annat att öka bemanningen, biblioteket ska förses med kompletterande larmutrustning och medarbetarna ska utbildas i hur de ska agera vid hotfulla situationer. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer också att förlägga fler aktiviteter till biblioteket.  Dessutom kommer samarbetet med skolan och med socialtjänstens fältassistenter att öka.