Förslaget om bildandet av det nya naturreservatet har varit uppe i stadsbyggnadsnämnden efter att 18 yttranden kommit in i samband med remissbehandlingen.

– Vi återremitterade detta till kommunalråden för att de skulle titta på framtiden för byggnation i området. Det här är ett av de största lövskogsområdena vi har och vi vill bevara dem genom att göra naturreservat av dem, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Arbete under sex år

Efter att ärendet tidigare varit uppe i kommunstyrelsen har det föreslagna området minskat från 58,1 hektar till 40,3 hektar. Ärendet kommer att tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framöver.

Stadsbyggnadskontoret har under cirka sex års tid arbetat med att utreda och föreslå bildande av ett nytt kommunalt naturreservat i skogsmiljöer vid Häggeberg/Granbäck mellan Kortebo i nordvästra Jönköping och Trånghalla i södra Bankeryd. Arbetet har bedrivits genom ett projekt som varit delvis finansierat av Naturvårdsverket.

Annons

Området består till cirka 90 procent av skog, till största delen ädellövskog och i övrigt beteshagar. Syftet med att bilda ett naturreservat är för att ge allmänheten möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser. Dessutom vill kommunen bevara och vårda en äldre blandlövskog som domineras av ädellövskog med inslag av al.

Rödlistade arter

Flera rödlistade arter ska finnas i området och det bedöms finnas goda möjligheter att bevara den biologiska mångfalden i området i många år framöver.

I dag används området mest av brukshundsklubbens medlemmar, men också för promenader och vandringar. I framtiden finns det planer på att området skulle kunna användas av skolor i pedagogiska syften.

Flera kulturlämningar och fornminnen finns också i området.

Hör föreslås det bildas ett nytt naturreservat.
Foto: Jönköpings kommun