I maj gick det ut en inbjudan för intresseanmälan för markanvisning på fastigheten i Månsarp. Tio intressenter ville bygga rad-, par-, kedjehus eller flerbostadshus på högst tre våningar på platsen och tekniska kontoret valde att gå vidare med fyra företag.

Byggaktörerna som valdes ut fick veta förutsättningarna för området och vilka regler som gäller. I september lämnade de in materialet hur de tänker sig bygget. Av de inlämnade förslagen följer alla detaljplanen men två av förslagen uppfyller intekraven från Boverkets byggregler, vilket är en förutsättning för att kunna få bygglov. Nu föreslås alltså Brechensbauer Design Group AB får bygga radhusen i bostadsform.

Brechensbauer Design Group AB vill bygga 15 bostäder i radhus i form av bostadsrätter.

Bra alternativ

Genom att radhusens entréer ligger mot gatan utnyttjas befintlig gatustruktur på ett bra sätt och det skapar samtidigt en skyddad innergård, konstaterar tekniska kontoret. I förhållande till befintlig villabebyggelse tycker tjänstemännen att radhusen blir ett bra komplement.

Annons

När det gäller priserna tänker sig företaget att en trea på 87,2 kvadratmeter kommer att ligga på runt 1.995 000 kronor med en månadskostnad på 4.230 kronor. Tanken är att det ska finnas en blandning av ettor, tvåor, treor och fyror och att det ska bildas en bostadsrättsförening. Vidare kommer det att göras en gemensamhetslokal med övernattningsmöjligheter.

För boende i villabebyggelsen som vill skaffa sig något mindre bostad tros radhusen vara ett bra alternativ, och detta menar man kan skapa flyttkedjor. Radhusen är anpassade efter befintlig bebyggelse genom att de har sadeltak och samma våningsantal. I övrigt anses det positivt att det finns gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet.

En stödmur placerats genom området på grund av höjdskillnaderna. Tjänstemännen ser en risk med att det lätt kan bli för framträdande i området och de påpekar att det förutsätts att utformningen av denna studeras särskilt vid projekteringen av området.

Locka bred målgrupp

Att tekniska kontoret ändå fastnat för förslaget beror på att det har en bra helhetslösning och god tillgänglighet. Förslaget har lägst energiförbrukning och tros hålla jämförelsevis rimliga försäljningspriser ut mot slutkund.

Lägenhetstypen med enplansradhus menar man kan locka en bred målgrupp från unga till gamla. Detta anses vara ett bra komplement till den övriga bebyggelsen i Månsarp.

”Med tanke på att det inte finns så många sådana alternativ i Månsarp känns detta som ett positivt tillskott samt att kommunen har stor andel äldre som behöver nya boendeformer”, skriver tjänstemännen i ett utlåtande till tekniska nämnden.