Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag på besparing innebär en besparing på kompetensutveckling med 320 000 kronor. Det innebär att kompetensutvecklingen av förvaltningens personal skjuts på framtiden och man ser att risken ökar för bristande myndighetsutövning.

Behövs mer pengar

Samtidigt finns ett överhängande krav på att de mest förorenade områdena, de som ligger inom riskklass ett och två, ska vara inventerade, undersökta, utredda och sanerade senast år 2050. Förvaltningen pekar på att man för att klara detta behöver 500 000 kronor årligen för år 2019-2040.

När miljö- och hälsoskyddsnämnden höll sitt sammanträde ville en socialdemokrat ihop med MP avslå besparingar på 320 000 kronor då de menade att det finns ett behov av kunskapshöjande åtgärder och kvalitetssäkring. Det blev därmed en omröstning, men majoriteten valde ändå att gå på ursprungsförslaget gällande besparingarna.

Annons