200 studentlägenheter planeras att byggas söder om Ljungarum i Jönköpings sydligaste delar, i ett område som ligger intill Ljungarums ekoby. Marken består av böljande öppen jordbruksmark.

Nivika fastigheter AB har ansökt om att få förhandsbesked för att bygga enkla och tillfälliga studentbostäder med en tidsbegränsning på tio år. Bostäderna är tänkt att bli i två-tre våningar och ska anknytas till områdets lantliga karaktär.

Kort remisstid

Alla är dock inte lika positiva till planerna.

– Samråd eller remissförfarandet ska ske på mycket kort tid med sakägarna. Normal remisstid brukar vara tre veckor i detta fall är det nio dagar, påtalar en läsare, som är kritisk till hur det hela har hanterats.

Kommunen är positiv till ny bebyggelse på landsbygden. Stadsbyggnadskontoret är positiv till planerna och tycker att politikerna ska säga ja till bostadssatsningen, även om det handlar om att bygga på jordbruksmark. Bygget tros dock ha en betydande miljöpåverkan.

Annons

Fördelar väger över

Enligt miljöbalken får jordbruksmark endast ta i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt genom att man tar annan mark i anspråk.

Enligt kommunens översiktsplan råder det ett högt tryck på ny byggnation inom den så kallade tätortsnära zonen, vilket det aktuella området ligger inom. Stadsbyggnadskontoret menar att det finns ett sådant allmänintresse för att bygga på den aktuella marken och att detta väger upp de negativa aspekterna. Det påtalas också att det bara handlar om tillfälliga bostäder samtidigt som det finns ett stort behov av studentbostäder.

Fotnot: Jnytt har sökt Anna Klahr, bygglovschef på Jönköpings kommun för en kommentar.

Här planeras de nya studentbostäderna.
Foto: Jönköpings kommun