Annons

Jnytt har tidigare berättat att trafiksituationen i Jönköpings kommun har granskats av kommunens revisorer, med stöd av Deloitte. Bland annat konstateras det att kommunens satsning för att öka kollektivtrafik och cyklande gjort att biltrafikanterna fått sämre framkomlighet.

Som svar på detta har tjänstemännen hänvisat till att det bland annat är extra stora utmaningar i Jönköping på grund av dess topografi och med sjöarna.

”Antingen behöver trafiksäkerheten öka för oskyddade trafikanter vid farliga passager och hastigheterna måste därför sänkas med fysiska åtgärder i gatumiljön. Eller så behöver kollektivtrafiken eller cykel få en bättre framkomlighet och prioriteras”, har tjänstemännen tidigare framfört i yttrandet till politikerna.

Annons

– Trafiklösningen i Jönköpings kommun är besvärlig. Vårt uppdrag har varit att granska trafiksituationen och vi kommer inte med några lösningar, säger Sven Ebbesson, ordförande i kommunrevisorerna.

”Ingen strategi”

– Det finns ingen strategi som går ut på att försämra för bilismen, har Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tidigare sagt till Jnytt.

– Priset är ett ineffektivt sätt att få fler människor att välja bussen. Man behöver i stället göra det svårare och dyrare att ta bilen, har Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län också sagt till Jnytt.

Revisorerna har fått ta del av politikernas svar på granskningen av trafiksituationen. De noterar att nämndens synpunkt att revisorernas rekommendation ”överväg att i högre utsträckning beakta behovet av framkomlighet av trafiksystem” är uttryck för en ”värdering”.

Objektivitet ifrågasätts

Revisorerna påtalar nu i en skrivelse till nämnden att de faktiskt är utsedda av kommunfullmäktige och att de granskar samtliga nämnder och styrelser. Deras uppdrag är att agera samfällt, objektivt och oberoende i förhållande till nämnderna.

”Vi ser mycket allvarligt på att stadsbyggnadsnämnden ifrågasätter revisorernas objektivitet. Revisorerna granskar på fullmäktiges uppdrag och nämndens uppdrag är att sakligt svara på rekommendationer som revisorerna framför”, skriver revisorerna till politikerna.

De uppger att deras uppfattning är att trafiksituationen i Jönköping är en av de frågor som engagerar kommuninvånarna allra mest.

– Vi är opolitiska och det är lite lustigt att vår objektivitet ifrågasätts. Det här är något vi har reagerat på, men vi har inte fått något svar från politikerna än. Vi ska ha ett möte om detta i nästa vecka, berättar Sven Ebbesson.

Svårt se kopplingen

”De förändringar som genomförts i trafikplaneringen under senare år har inneburit en försämrad framkomlighet för bilisterna. Vi uppfattar det inte som att kommunfullmäktiges mål är att framkomligheten för bilister ska försämras”, skriver revisorerna vidare.

Revisorerna vill att nämnden svarar på deras rekommendation om att ”ta hänsyn till livslängdskostnaderna vid val/utformning av trafiklösningar”. Revisorerna har svårt att se den kopplingen nämnden gör till hänsynstagande till drifts- och underhållsåtgärder vid val av trafiklösningar innebär fler personskador.

– Ett par veckor efter vår granskning av trafiksituationen kom det en efterreaktion. Då trodde jag att vi klarat av detta, men nämnden ifrågasatte vår objektivitet. Nu ska vi ha ett möte och så får vi se vad som kommer fram då, berättar Sven Ebbesson.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app