Annons

I förstudien gällande den nya fotbollsarenans placering har det tittats på hur en arena på Elmia skulle kunna påverka trafiken i området. Inom Rosenlundsområdet finns flera verksamheter med stora besöksmängder, exempelvis Elmia AB, HV71, Rosenlundsbadet, Villa Björkhane camping, Racketcentrum, Rosenlundsidrottsplats, Tipshallen AB, Severins och Scandic hotell.

Fotbollsarenan beräknas locka cirka 200.000 besökare per år. Detta skulle ihop med de andra stora verksamheterna i området innebära cirka 1,9 miljoner besökare per år i området. Cirka 500 personer arbetar regelbundet i området.

Flera risklägen i trafiken

I förstudien konstateras det att logistiken i området inte är helt tillfredsställande. Till- och avfarter från området fungerar olika bra vid mässor och evenemang beroende på besöksantalet. Det har räknats på hur många bilar som brukar parkera i området i samband med evenemang.

Annons

Cirka 35 mässor förekommer per år. Custom motor show under påskdagarna är den största mässan med 80.000-90.000 besökare. Generellt bedöms cirka 90 procent av besökarna komma med bil.

Vid evenemang i Kinnarps arena sprids parkeringen ut i närområdet. En fullsatt arena rymmer cirka 7.000 personer och cirka 70 procent kommer med bil, vilket motsvarar cirka 2.500 bilar. Då fordonstrafiken och gående/cyklister inte är separerade bedöms området innehålla flera risklägen med korsande trafik.

Oacceptabel trafiklogistik

När det gäller alternativen till trafiklösningar om det skulle bli en arena på Elmia finns två förslag. I det ena förslaget handlar det om att behålla Elmiavägens sträckning från Huskvarnavägen fram till den viker mot öster. Detta skulle innebära att parkeringshuset får in- och utfart på samma sida som de gående ska ta sig till arenans och Elmias entrétorg. Detta bedöms i förstudien som en oacceptabel trafiklogistik med risk för olyckor.

Driftfallet skulle anpassas till arenans yttre logistik för tävlingar och matcher. Vid evenemang skulle det ske en separering av fordonstrafik och gående/cyklister genom att endast behörig fordonstrafik skulle bli tillåten på arenans omgivande stenbelagda ytor.

Taxi och färdtjänst skulle då stanna söder om arenan på befintlig gata och handikappade och ”vipparna” kan parkera sina fordon på den befintliga parkeringen mellan Elmias kontor och arena.

I direkt anslutning till arenan finns tre skyddade och inhägnade områden. Tv och medias bussar och bilar är tänkt att placeras inom en inhägnad plats väster om arenan. Här blir det också en invändig trappa och hiss som ger en enklare väg till kommentatorshytter och tv-platser i arenan.

Klättersäkra och höga staket

Öster om arenan finns det i alternativ ett skilda entréer för spelare, media och för funktionärer/domare blir det en inhägnad yta med 21 bilplatser, 98 cykelplatser och spelarbussar.

Bortalagets supportrar placeras enligt förslaget på den norra kortläktaren och har sina egna ingångar, toaletter, kiosker och pausyta. Platsen utanför ska hägnas in med fasta, klättersäkra och höga staket.

750 cykelställ är tänkta att bli så nära entréerna som möjligt för att undvika okynnesuppställningar utanför dörrarna.

Blir gång- och cykelstråk

Till vardags vid träning skulle driftfallet i alternativ ett fungera och då ska även cirka 100 avgränsande platser finns på huvudläktaren. Samtliga användare skulle då komma genom huvudentrén. Enligt denna skiss finns access från spelplanen till läktarna via två utfällbara trappor bredvid spelarbåset.

Det andra trafikalternativet innebär att Elmiavägen flyttas till väster om det nya parkeringshuset. Öster om parkeringshuset görs i detta förslag ett tio meter brett gång- och cykelstråk från Huskvarnavägen till arenan. På så sätt separeras bil- och gång-/cykeltrafiken. I övrigt följer skissen alternativ ett.

Utredning alternativ Elmia

Tre olika placeringar har granskats inom Elmiaområdet och diskuterades i ett tidigt skede.

..

Utredning alternativ Elmia

Tre olika placeringar har granskats inom Elmiaområdet och diskuterades i ett tidigt skede.

Alternativ 1: Rosenlundsbadet rivs och på samma plats kan en ny fotbollsarena anläggas. Alternativ 1 har inte bearbetats då tillgänglig markyta bedöms som för liten.

Alternativ 2: Hall D rivs och en ny fotbollsarena kan anläggas på platsen. Alternativ 2 har inte bearbetats ytterligare på grund av att arenans yttre logistik blir svårlöst. Elmias leveransvägar skulle blandas med arenans logistikvägar på ett olyckligt sätt. Arenan blir också en del av arenan och Elmia skulle tappa en hall.

Alternativ 3: Bilparkeringen väster om hall A anses vara en lämplig plats då arenan med sin yttre logistik får plats. Elmia har i dag inga utbyggnadsplaner mot väst och arenan skulle få en egen plats. Enligt lokalprogrammet ska arenan inte användas av Elmia utan enbart av kultur- och fritid.

I utredningen har alternativ 3 valts i förstudien på grund av att de andra alternativen inte är genomförbara med hänsyn till konsekvenser för nuvarande verksamheter och av utrymmesskäl.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app