Annons

Kristdemokraterna och Moderaterna utgör genom en samarbetsöverenskommelse ett gemensamt oppositionsblock i Jönköping under den kommande mandatperioden. De båda partierna har vardera 14 mandat och får tillsammans 28 mandat. Under onsdagsförmiddagen presenterade de sitt budgetförslag, sin modell för samverkan i oppositionen och sin fördelning av ansvarsområden och centrala nämndposter.

– Vi respekterar givetvis Centerns och Liberalernas beslut, även om vi beklagar det. Vi kommer vara tydliga med att vi är en tuff och konstruktiv opposition. Vi är inte något stödparti till den styrning som har skapats, säger Andreas Sturesson (KD).

Skillnaderna mellan koalitionens budgetförslag och oppositionens är inte stor när det gäller pengar. En av anledningarna sägs vara att budgetförslaget har arbetats fram av allianspartierna. En annan anledning är, enligt Peter Jutterström (M), att de båda partierna haft kort om tid på sig. Att få till ett nytt styre i Jönköping har tagit tid och det är först för en vecka sedan som den nya koalitionen med S, C, L och MP presenterades.

Annons

Det här vill M och KD satsa på

En av de större förändringarna som oppositionen M och KD vill göra gentemot koalitionens budget är att i stället för att förstärka fritidshemmen med 6,9 miljoner kronor använda 5,9 miljoner till att förstärka elevhälsan. Detta för att bättre kunna möta psykisk ohälsa bland barn och unga.

– Det finns många unga som behöver hjälp, inte minst tjejer, säger Petter Jutterström (M).

Förslaget är att resurserna läggs som en pott på förvaltningsnivå och ska fungera som stimulansmedel. För en skola som till exempel önskar utöka sin elevhälsa med ytterligare en kurator skulle man då kunna ansöka om bidrag till halva lönen.

Oppositionen vill också lägga 500.000 kronor på kartläggning av saneringsbehovet av förorenad mark.

– Jönköping växer samtidigt som vi vill behålla grönområden och jordbruksmark. Det bästa alternativet är att bygga på redan förorenad mark och kommunen måste därmed inventera var den marken finns, säger Bert-Åke Näslund (M).

Någon reducering av ersättning till Destination Jönköping är inte aktuell i oppositionens förslag.

– Besöksnäringen är väldigt viktig för vår kommun, säger Peter Jutterstörm (M).

Koalitionen har föreslagit en utökning av investeringsbudgeten med fyra miljoner kronor under en femårs period avseende ökad satsning på gång- och cykelvägnätet i kommunen. Där anser oppositionen att utbyggnadstakten redan sker på en hög nivå.

– Det känns inte ansvarsfullt att satsa mer pengar där, säger Peter Jutterström.

I stället vill man lägga delar av summan, närmare bestämt 500.000 kronor, på belysning till kommunens lekplatser. Detta för att öka trygghet, säkerhet och trivsel.

Avslutningsvis avvisar oppositionen koalitionens förslag att utreda om barn till föräldralediga och arbetslösa ska få vara på förskolan i mer än 15 timmar i veckan. Enligt Andreas Sturesson (KD) skulle en sådan satsning oundvikligt leda till större barngrupper och fler barn per medarbetare.

– Alliansen har varje år sagt nej till en sådan satsning, men nu säger C och L ja, påpekar han.

M och KD säger dock ja till förslaget om att utreda obligatorisk språkförskola som ska nå alla barn i nyanlända familjer. Partierna säger också jag till skattehöjning på 30 öre.

Ingen samverkan med SD

Både M och KD uppger att de inte kommer ha någon teknisk samverkan med SD.

– Vi ser ingen anledning till det, säger Peter Jutterström (M) och får medhåll av Andreas Sturesson (KD):

– Vi har ingen samverkan med SD eftersom vi inte delar samma människosyn, säger han.

Oppositionens fördelning av ansvarsområden och centrala nämndposter:

Ansvarsområde 1 och 2: Andreas Sturesson (KD)

Ledningsfrågor och välfärdsfrågor

L..

Oppositionens fördelning av ansvarsområden och centrala nämndposter:

Ansvarsområde 1 och 2: Andreas Sturesson (KD)

Ledningsfrågor och välfärdsfrågor

Ledningsutskottets andre vice ordförande (Andreas Sturesson, KD)

Välfärdsutskottet andre vice ordförande (Andreas Sturesson, KD)

Ansvarsområde 3: Peter Jutterstörm (M)

Samhällsbyggnadsfrågor

Tekniska utskottet andre vice ordförande (Peter Jutterström, M)

Uppdrag

Kommunfullmäktige, andre vice ordförande, Anders Hulusjö (KD)

Kommunstyrelsen, andre vice ordförande Andreas Sturesson (KD)

Upphandlingsutskottet, andre vice ordförande (M)

Personalutskottet, andre vice ordförande (KD)

Barn- och utbildningsnämnden, andre vice ordförande (KD)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, andre vice ordförande (M)

Stadsbyggnadsnämnden, andre vice ordförande (M)

Tekniska nämnden, andre vice ordförande (KD)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, andre vice ordförande (M)

Socialnämnden, andre vice ordförande (KD)

Individ- och familjeomsorgsnämnden, andre vice ordförande (M)

Äldrenämnden, andre vice ordförande (KD)

Kultur- och fritidsnämnden, andre vice ordförande (M)

Valnämnden, andre vice ordförande (KD)

Överförmyndarnämnden, andre vice ordförande (M)

Parlamentariska nämnden, andre vice ordförande (M)

Kommunrevisionen, ordförande (KD)

Uppdrag, bolag

Jönköping Rådhus AB, andre vice ordförande (KD)

Destination Jönköping, andre vice ordförande (KD)

Elmia AB, andre vice ordförande (M)

Jönköping energi, andre vice ordförande (M)

Jönköping airport, andre vice ordförande (M)

Högskolefastigheter, andre vice ordförande (KD)

Södra Munksjöns utveckling AB, andre vice ordförande (M)

Jönköpings kommuns fastighetsutveckling AB, andre vice ordförande (M)

Vätterhem, andre vice ordförande (KD)

Junehem AB, andre vice ordförande (KD)

Stiftelsen Gränna museum, andre vice ordförande (M)

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app