Ett av våra krav i den pågående avtalsrörelsen är därför att det införs en modell för systematiskt jämställdhetsarbete, där fack och arbetsgivare tillsammans kan öka jämställdheten på arbetsplatserna.
Kvinnorna inom industrin får generellt sett mindre kompetensutveckling och mer monotona och enformiga arbetsuppgifter än männen. Dessutom finns det fortfarande löneskillnader mellan kvinnorna och männen som inte går att förklara utifrån sakliga grunder. Det är oacceptabelt och måste åtgärdas, men det kräver kunskap och medvetenhet om både attityder och normer. Och framför allt krävs det en systematik i arbetet, för att nå resultat.
Det kan till exempel handla om årliga lönekartläggningar och regelbundna översyner av både arbetsorganisation, kompetensutveckling och lönesystem. Genom att konkretisera och ta fram handlingsplaner blir det lättare att nå bra resultat.

Vi kräver ett hållbart arbetsliv.
Industriarbetet sliter hårt på kroppen. Få av oss orkar därför jobba ända fram till pension. Det är därför som våra avtalskrav inte bara handlar om lönen, vi ställer också krav på åtgärder för ett hållbart arbetsliv.
Detta avtalskrav består av två delar:
Dels vill vi att det inrättas en arbetsgrupp där fack och arbetsgivare tillsammans ska jobba med förebyggande arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering.
Och dels vill vi ha ett samarbete med arbetsgivarna kring hur Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (om organisatorisk och social arbetsmiljö) ska implementeras lokalt. På så vis kan vi tillsammans bekämpa mer smygande faror som stress, vantrivsel, mobbning och monotona arbetsuppgifter som kan leda till förslitningsskador.
Vi i IF Metall accepterar inte att människor skadas, slits ut eller dör på grund av sitt arbete. Människor är inte någon förbrukningsvara!

Ordföranden
Bo Rothzén