Region Jönköpings län konstaterar att brister i information till vårdnadshavare och vårdpersonal kan ha bidragit till att tecken på tarmbesvär som borde ha lett till läkarbedömning, inte framkom vid ett ordinarie besök i barnhälsovården.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Dödsorsaken tros ha varit plötslig spädbarnsdöd. Några dagar före dödsfallet hade barnet mag och tarmbesvär, som skulle kunna tyda på tarmvred. Vid ett ordinarie besök i barnhälsovården framkom inga tydliga tecken på att barnet hade tarmbesvär.

Två veckor tidigare hade bebisen vaccinerats mot rotavirus. Tarmvred är en ovanlig biverkan som kan uppstå i samband med vaccinationen, men den rättsmedicinska undersökningen visade att barnet inte haft tarmvred. Det finns inte heller någon annan koppling som tyder på dödsfallet hade något med vaccinationen att göra.

Lex Maria-anmälan gäller inte att barnet avled, då det inte har kunnat visas på några fel i vården.

Region Jönköpings län gör ändå en anmälan om risk för allvarlig vårdskada. Vid tecken på tarmvred ska barn undersökas av läkare. I det här fallet är det dock oklart om det fanns anledning att misstänka tarmvred.