I maj skickades det ut en inbjudan för intresseanmälning för markanvisning för de nya studentbostäderna i sluttningen ovanför Hedins Bil på A6–området på Ekhagen. Totalt kom det in 22 intresseanmälningar och av dessa valdes fyra företag ut som fick lämna in ritningar. Nu har alltså tekniska kontoret fastnat för ett av företagen, Laborma Interiör AB, och tycker att de borde få bygga bostäderna.

Även referensgrupper från närboende och studenter från Jönköping University har fått vara med och ge sina synpunkter.

Har valt miljöprofil

Tanken är nu att gå vidare med granskningshandling efter markanvisning och detaljplanen väntas antas våren 2019. Kommunen har valt att ha en miljöprofil på markanvisningen och därför har fokus lagts på miljöfrämjande åtgärder och dagvattenhantering och den sociala miljön för studenternas trivsel.

Alla förslags om kom in bedömdes vara genomförbara, men med vissa justeringar. Alla förslagen föreslog hyresrätter med en bovärd i området och de hade en likvärdig byggtid. Flera detaljer var lika mellan de olika förslagen. Det var valda stommaterial, fasadmaterial, placering av dagvattendammar, utformning och läge på husen som skiljde förslagen åt. Det fanns också en skillnad gällande gemensamhetsytor, antal studentbostäder, hyresnivåer och lägenhetsfördelning.

Bästa miljöprofilen

Laborma Interiör AB, som tekniska kontoret fastnat för, tänker sig en hyresnivå för slutkund på cirka 1.975 kronor per kvadratmeter och boendearean per år. Förvaltningen av bostäderna planeras att ske med egen personal.

Laborma Interiör AB bedöms ha den bästa miljöprofilen och är det enda förslaget som har en stomme och fasad helt i trä. Dagvattenhanteringen bedöms vara bra lösta där allt dagvatten omhändertas inom tomtmarken.

Tjänstemännen tycker att företaget har ett genomarbetat gestaltningsförslag med avsikt att i första hand bevara större sammanhängande delar av naturmarken. På ett av de gröna taken har man dessutom valt att placera ett växthus. De fyra byggnaderna bedöms vara väl anpassade till områdets terräng och följer gatan i väst, vilket förstärker områdets stadsmässighet.

”Rimliga hyror”

”Variationen i de fyra byggnadernas fasad är tilltalande och dess höjd och placering passar in med befintlig bebyggelse. Förslaget har en bra lägenhetsfördelning med rimliga hyror och välplanerade korridorsboenden som främjar till sociala möten. Man har även lagt gemensamhetsytor centralt i området vilket ger en tydlig och naturlig mötesplats”, skriver tjänstemännen i ett utlåtande till tekniska nämnden.

Ett litet rum i en korridor blir på 15 kvadratmeter och kommer att kosta 3.000 kronor, en större etta på 25 kvadratmeter kostar 4.700 kronor och en kompislägenhet på 46 kvadratmeter får en hyra på 6.950 kronor enligt planerna.