Resultatet av höstens resvaneundersökning visar att andelen bilresor bland kommuninvånarna har minskat på vardagar. Siffran ligger nu på 62 procent, lägre än vid undersökningarna både 2009 och 2014.

Resandet med kollektivtrafik har samtidigt ökat med fem procentenheter och ligger nu på 15 procent.

Minskningen av andelen bilresor och ökningen kollektivtrafik sker i alla geografiska områden från stadens centralare delar och ut på landsbygden.

”Vissa grupper sticker ut”

Trots de stora ökningarna som konstaterats förbi kommunens cykelräknare är andelen cykel oförändrad, något som gäller även andelen gång.

– Vissa grupper och typer av resor sticker ut med en särskilt hög andel resor utan bil, säger Olle Gustafsson, projektledare i hållbart resande, i ett pressmeddelande.

– Den vanligaste typen av resa är arbetspendling och har faktiskt en ganska stor andel gång, cykel- och kollektivtrafik på kortare sträckor. Över hälften av männens pendlingsresor upp till fem kilometer görs på de sätten och för kvinnorna gäller samma sak upp till hela tio kilometer.

Även de boende i Jönköpings centralare delar går, cyklar eller åker kollektivt vid en klar majoritet av sina resor upp till en mil.

I övriga staden och kommunen ligger bilandelen högre och högst är den på landsbygden.

– När samtliga korta resor upp till fem kilometer studeras bland kommunens kvinnor så ser vi att de använder annat färdmedel än bil vid över hälften av dem, säger Olle Gustafsson.

Han påpekar att om alla kommuninvånare reste som kvinnorna gör totalt sett så skulle kommunens mål om färdmedelsfördelning för 2032 i stort sett vara uppnått.

Andra tendenser som kan ses jämfört med 2014 är en liten ökning av tillgången till bil och en viss minskning av tillgången till cykel även om elcykeltillgången har ökat stort.