Ärendet handlar om en patient som utsattes för en alltför omfattande operation för en tumör i buken. Anledningen ska vara att handläggningen inför operationen inte följde en etablerad rutin inom Region Jönköpings län, nämligen att diskutera fallet i multidisciplinär konferens med representanter för olika professioner.

Region Jönköpings län bedömer att det med all sannolikhet hade blivit en mer gynnsam handläggning för patienten om det skett en diskussion enligt rutin. Det hade kunnat påverka den långsiktiga prognosen.

Ärendet avslutas

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnat ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.