Jönköpings kommun har för avsikt att göra ett omfattande arbete på Vättergatan i centrala Huskvarna.

Enligt kommunen ska flera olika projekt samordnas. Det gör att gatan rustas upp under en och samma grävningsperiod, vilket ger tidsvinster för den totala byggtiden och minskar påverkan på trafiken.

Ledningar för vatten byts ut, samtidigt som skarvar på fjärrvärmeledningen förnyas. Under arbetet kommer en fil i stort sett vara öppen hela tiden för att underlätta för trafiken.

"Påbörjat en dialog"

– Vi har påbörjat en dialog med berörda verksamheter för att vi ska kunna planera arbetet så bra och smidigt som möjligt ur deras perspektiv, säger Victoria Rohwer Bokvist, projektledare vid Jönköpings kommun, i ett pressmeddelande.

I samband med ledningsbytet byggs en ny gång- och cykelväg och gatubilden förändras. Efter avlutat gräv- och ledningsarbete ska träd planteras för att skapa mer grönska i stadsbilden.

Förändringen innebär att antalet parkeringsplatser minskar i området, men enligt kommunens mätningar ska de räcka till även efteråt.

Ny grön stadsgata

Jönköpings kommun skriver i pressmeddelandet att Vättergatan kommer att bli en stadsgata och på sikt bli en länk till det nya exploateringsområdet, Rosendala, som planeras.

– Gatan ska möta morgondagens behov i form av grönska och bra cykelvägar. Därför är det motiverat att en del parkeringar får göra plats för en trevligare gata som kan lyfta den här delen av Huskvarna. Samtidigt har vi samordnat oss och gör många viktiga ledningsarbeten under en och samma grävning vilket vi vet är efterfrågat av kommuninvånare som berörs av större gatuarbeten, säger Victoria Rohwer Bokvist.

Arbetet beräknas starta i februari 2020 och vara färdigt till årsskiftet 2020/21.