Ärendet handlar om en patient som vid flera tillfällen under ett halvår remitterades till hudmottagning på Länssjukhuset Ryhov på grund av flera olika hudförändringar. En av hudförändringarna visade sig senare vara ett malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer.

Diagnosen fördröjdes dels på grund av misstag i remisshanteringen i datajournalsystemet och dels på grund av att hudförändringen först misstänktes vara en godartad tumör.

Patienten är nu opererad för det maligna melanomet och går på kontroller. Det finns i dagsläget inga tecken till spridning av sjukdomen.

Inga åtgärder krävs

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnat ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.