Den 26 maj hålls Europaparlamentsval i Sverige. S-kvinnors prioriterade frågor är fred, frihet och feminism.

Fred:

I krig, konflikter och vid klimatkatastrofer drabbas kvinnor och barn hårdast. S-kvinnor står upp för sin långa tradition av internationellt freds- och solidaritetsarbete. Det är grunden för att hantera dagens oroväckande utveckling i världen, där kvinnors rättigheter ur holkas och krig och klimatförändringar driver människor på flykt.

EU startade som ett fredsprojekt och har en fortsatt viktig roll för att bevara och stärka freden, inte bara i Europa utan i hela världen.

S-kvinnor kämpar för:

• Nedrustning, fred och en kärnvapenfri värld.

• Fler kvinnor i fredsprocesser och konflikthantering.

• En gemensam och solidarisk asyl- och flyktingpolitik för EU.

• En kraftfull klimatpolitik för ett miljömässigt hållbart Europa.

Frihet:

Kvinnors frihet är mindre än mäns frihet. Det gäller såväl politiskt, ekonomiskt som socialt. Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) har till och med slagit fast att det skett en tillbakagång för kvinnors rättigheter i EU de senaste tre till fem åren.

Löneklyftan mellan kvinnor och män i EU ligger oförändrat på 16 procent. Pensionsklyftan är 40 procent.

S-kvinnor kämpar för:

• Allas rätt till arbete och ekonomisk självständighet.

• Minskade löneskillnader mellan kvinnor och män.

• Barnomsorg för alla EU:s småbarnsföräldrar.

• En jämn representation av kvinnor och män på beslutsfattande poster och högre befattningar.

• En jämställd EU-budget.

Feminism:

För att förverkliga kvinnors rättigheter krävs jämställdhet i praktiken, det vill säga en feministisk politik.

Var tredje vuxen kvinna i EU har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld. 55 procent har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Av offer för människohandel är 71 procent kvinnor och flickor, som oftast utnyttjas inom prostitution.

S-kvinnor kämpar för:

• Kvinnors rätt till sin kropp. Tillgång till preventivmedel, värnad aborträtt, arbete mot sexköp och människohandel samt kamp mot porrindustrin och dess skadliga verkningar.

• En EU-resolution om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

• EU-direktiv mot våld mot kvinnor och ett #metoo-direktiv för att motverka diskriminering och sexuella trakasserier.

• Stärkta rättigheter för HBTQ-personer.

Kryssa en S-kvinna i EU-valet 26 maj.

Maria Hörnsten, ordförande S-kvinnor Jönköping Arbetarekommun