I motionen skriver Bengt Åke Berg att det är uppenbart och vetenskapligt konfirmerat att klimatet generellt blir varmare och mer extremt. Han påpekar att fler väderrekord, mer torrperioder och mer skyfall däremellan är att vänta och han upplever att problemet ignoreras.

”Vi har vare sig hejdat orsakerna till klimatförändringarna eller ens försökt parera effekterna av dem. Det gäller både globalt och nationellt. Även lokalt gör vi på tok för lite”, skriver han i motionen.

Bengt Åke Berg tycker att kommunen i större utsträckning borde anpassa stadsbyggandet och den kommunala planeringen efter det väntade klimatet. Han vill att det tillsätts en parlamentarisk sammansatt kommitté som ska föreslå lämpliga och tillräckliga åtgärder inom stadsbyggnadsområdet för att möta de hot man ser. Enligt förslaget ska kommittén arbeta med det hela till januari 2020.

Föreslår gång- och cykelstråk

Bengt Åke Berg föreslår själv några exempel på åtgärder som han tycker är viktiga. Det handlar om mer grönmark för att absorbera nederbörd och kraftiga dagvattensystem. Mer träd i fler grönkilar och grönstråk tros kunna erbjuda svalka och skugga.

Det handlar också om sammanhängande gång- och cykelstråk för att möjliggöra ekologiska färdsätt och åtgärder för att kraftfullt stödja kollektivtrafiken och motverka privatbilismen. Vidare nämns en ringlinje runt sjöarna som helst ska vara spårburen för att långsiktigt göra en viktig trafikåtgärd.

Hus med solfångare

Bland förslagen finns mer samhällsbyggande i trä, vilket anses vara ett energisnålt kretsloppsmaterial. Det föreslås byggas hus med genomgående lägenheter för att inte skapa hög, obalanserad solexponering. Hus med solfångare tros dessutom kunna ta tillvara på den instrålande energin.

För att öka försörjningstryggheten föreslås en utveckling av stadsodlingen och slutligen tycker Bengt Åke Berg att man särskilt ska söka vägar för att utveckla hela kommunen och dess försörjningsresurser.