I början av månaden inleddes arbetet med att lägga en ny och större vattenledning i området A6 och Rosenlund. Arbetet beräknas att ta ett och ett halvt år innan allt är klart.

I samband med ersättningen kommer framkomligheten att bli begränsad för cykeltrafik utmed den södra sidan av E4 mellan A6 och Ekhagen. Boendeparkering vid Hermansvägen 24-35 kommer att hänvisas till en annan plats och i området kommer det tidvis att pågå byggtrafik med tunga fordon.

Tekniska kontoret säger också att det kan bli tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar i dricksvattnet för de fastigheter som ligger i närområdet A6, Ekhagen och Rosenlund.

När det gäller anslutningsvägar vid Hedin Bil och Hermansvägen 24 kommer dessa att påverkas under arbetets gång, framförallt när det gäller buller, vibrationer, byggbelysning och byggtrafik.